zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zakup środków czystości

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup środków czystości

Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zakup artykułów biurowych

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup artykułów biurowych

Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na artykułów spożywczych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  • ABER sp. z o.o., Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
   1. Cena brutto: 23 734,02zł (75pkt.)
   2. Termin płatności:30 dni (5pkt.)
   3. Częstotliwość dostaw: 2 (4pkt.)
   4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 0 (0pkt.)

  Łącznie: 84pkt

  • ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno
   1. Cena brutto: 23 799,02zł (74,79pkt.)
   2. Termin płatności: 21 dni (3,5pkt.)
   3. Częstotliwość dostaw:5 (10pkt.)
   4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 1 (10pkt.)

  Łącznie: 98,29 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno

wynajem kombajnu zbożowego wraz z instruktorem

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: wynajem kombajnu zbożowego wraz z instruktorem w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”

Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mrożonek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Unifreeze, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno:
  1. 10 650,80 zł brutto
  2. Termin płatności: 14 dni
  3. Łączna ilość punktów: 80,40
 2. Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno
  1. 9 489,99 zł brutto
  2. Termin płatności: 30 dni
  3. Łączna ilość punktów: 95,00
 3. ABER sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
  1. 11 292,23 zł brutto
  2. Termin płatności: 45 dni
  3. Łączna ilość punktów: 86,43

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno

Uzasadnienie wyboru: największa ilość punktów podczas postępowania (95,00)

zakup artykułów spożywczych

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup artykułów spożywczych

Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na zakup składników majątku ruchomego.

Wszystkie składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół CKP w Grubnie, 86-212 Stolno od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

Szczegółowe zestawienie wszystkich sprzedawanych składników majątku wraz z ich opisem technicznym znajduje w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Cena wywoławcza poszczególnych składników majątku oraz wysokość wadium zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Zespołu Szkół CKP w Grubnie  nr: 37 9484 1163 2726 0753 0777 0003

tytułem: „wadium na poz. ……. z załącznika nr 2” w terminie do 10.11.2017 r.

Wadium uznaje się wpłacone w terminie w momencie wpływu na konto Zespołu Szkół CKP w Grubnie. Wpłacone wadium po terminie skutkuje odrzuceniem oferty. Wpłacone wadium przez wybranego oferenta, będzie przeksięgowane na należność za składnik majątku rzeczowego, a różnica ceny zostanie wpłacona przez oferenta na konto wskazane przez Zespół Szkół CKP w Grubnie.

Zainteresowane osoby proszone są o pisemne składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup składników majątku rzeczowego – nie otwierać do dnia 10.11.2017r. godzina 12.00” na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Grubno 56

86-212 Stolno.

Termin składania ofert: do godziny 11.45 dnia 10.11.2017r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.11.2017r., o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół CKP w Grubnie, 86-212 Stolno – gabinet dyrektora.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna w szczególności zawierać:

 • imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta,
 • nazwę przedmiotu, oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • dowód wpłaty wadium,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni liczone od daty otwarcia ofert.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najwyższa oferowana cena. Wynik zostanie ogłoszony na stronie www.grubno.pl, a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Wybór oferty nie podlega oprotestowaniu. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół CKP w Grubnie. Wadium wybranego oferenta, który odstąpi od podpisania umowy, zostaje zatrzymane.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. składników udziela Pan Andrzej Wojciechowski pod nr tel. 56 686-21-78, tel. Kom. 608 074 646.

 

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

zakup miału węglowego

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup miału węglowego

Ofertę należy złożyć do dnia 10.11.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

wzór oświadczenia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zakup mrożonek

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup mrożonek

Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2017r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mięs, wędlin oraz drobiu

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku na zakup mięs, wędlin oraz drobiu, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZ

 

Wpłynęły dwie oferty:

STEK SP. Z O.O. GRUDZIĄDZ, UL. WARYŃSKIEGO 65, 86-300 GRUDZIĄDZ

 • Wartość procentowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:          70%
 • Wartość procentowa terminu płatności wyliczana ze wzoru: 5%
 • Wartość procentowa częstotliwości dostaw wyliczana ze wzoru: 15%
 • Wartość procentowa czasu wymiany wadliwej dostawy wyliczana ze wzoru: 5%

Łącznie: 95%

 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZ

 • Wartość procentowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:          68,42%
 • Wartość procentowa terminu płatności wyliczana ze wzoru: 5%
 • Wartość procentowa częstotliwości dostaw wyliczana ze wzoru: 15%
 • Wartość procentowa czasu wymiany wadliwej dostawy wyliczana ze wzoru: 10%

Łącznie: 98,42%

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup miału węglowego

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. COAL TRADE SP Z. O.O., UL. DZWONKOWA 24, 71-804 SZCZECIN:
  1. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 131 068,80 ZŁ
  2. TERMIN PŁATNOŚCI: 60 DNI
 2. FIRMA HANDLOWA „WĘGLOPOL”, UL. OLSZTYŃSKA 89, 87-100 TORUŃ:
  1. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 129 592,80 ZŁ
  2. TERMIN PŁATNOŚCI: 45 DNI
 3. „WĘGLOPASZ” SP Z O.O., ŻOŁĘDOWO, UL. KORONOWSKA 38, 86-031 OSIELSKO:
  1. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 123 688,80 ZŁ
  2. TERMIN PŁATNOŚCI: 90 DNI

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO ZE WZGLĘDU NA BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA

szkolenie pt: „przetwórstwo mięsne dla hoteli i restauracji”

 • Opis przedmiotu zamówienia: ZAGADNIENIA UJĘTE PODCZAS SZKOLENIA:
 • Podczas szkolenia zaprezentowany powinien zostać przerób mięs na wyroby typowe dla regionu kujawsko-pomorskiego, rozbiórka półtuszy na elementy z omówieniem kolejnych etapów. Każdy uczestnik szkolenia powinien zostać zapoznany z techniką peklowania mięsa na wędzonki, między innymi rodzaje i czas peklowania mięsa z przeznaczeniem na wyrób kiełbasy wiejskiej, polskiej i białej. Uczestnicy powinni również zostać zapoznani z umiejętnościami przygotowywania wyrobów podrobowych takich jak pasztetowa, kaszanka czy salceson. Uczestnicy zostaną również zapoznani z możliwościami wykorzystania wyrobów mięsnych na potrawy.
 • Grupa szkoleniowa liczy 17 osób w wieku szkolnym (16-20 lat)
 • Szkolenie podzielone będzie na dwie części, które łącznie obejmować będą 12 godzin:
  • część pierwsza: 6 godzin w siedzibie Zamawiającego
  • część druga: 6 godzin w siedzibie Wykonawcy (w kuchni szkoleniowej wyposażnowej w profesionalny sprzęt)
 • Firma prowadząca szkolenie (Wykonawca) zapewnia wszystkie niezbędne produkty i surowce oraz sprzęt niezbędny do realizacji kursu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał do dyspozycji swój zestaw produktów i surowców oraz sprzętu.
 • Cena szkolenia powinna obejmować: wynagrodzenie szkolącego, surowce i produkty, wynajem sali, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.

Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2017r. godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

Do pobrania:

zapytanie ofertowe

formularz oferty

wzór umowy

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na zakup składników majątku ruchomego.

Wszystkie składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół CKP w Grubnie, 86-212 Stolno od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

Szczegółowe zestawienie wszystkich sprzedawanych składników majątku wraz z ich opisem technicznym znajduje w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

więcej

Wyniki zapytanie ofertowego na kurs prawa jazdy kat. „B” oraz „T”

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

– na kwotę 25 050,00 zł brutto za obie kategorie

 • Szkoła Jazdy DRIVER BY LOVE, ul. Grudziądzka 2/2, 86-200 Chełmno

– złożona oferta częściowa tylko na kat. „B”, Zamawiający w pkt. V SIWZ poinformował że nie dopuszcza składania ofert częściowych

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Szkoła Jazdy „PLUS” Kozłowscy s.c., ul. Dworcowa 20/22 , 86-200 Chełmno

 

cenę brutto 25 050,00 słownie zł dwadzieścia pięć tysięcy  pięćdziesiąt zł 00/100

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena

Wyniki zapytania ofertowego na szkolenie pt: „sous vide”

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Usługi Gastronomiczne Piotr Makowski, ul. Polna 40, 86-302 Nowa Wieś

z ceną: 5000,00   (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden zł 55/100)

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena bruttoSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.