WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/04/2024 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego – usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych na ścianach w budynku internatu (stołówka, sala konferencyjna oraz hol do półpiętra)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

l.p.

Nazwa oferenta

Cena brutto

1. PERFEKT-MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 35 000,55 zł
2. DOMEL, Krzysztof Domachowski, Zegartowice 3/3, 86-221 Papowo Biskupie 39 987,67 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

PERFEKT-MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

 

POSTĘPOWANIE NR 01/04/2024 w trybie zapytania ofertowego – usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych na ścianach w budynku internatu (stołówka, sala konferencyjna oraz hol do półpiętra)


                                                                                  Data  30.04.2024r.

 postępowanie nr 01/04/2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych na ścianach w budynku internatu (stołówka, sala konferencyjna oraz hol do półpiętra)

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2.1 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

załącznik nr 1 – formularz oferty

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/03/2024 w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia do sal


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

l.p. Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6
1. BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 7914,08 1555,00 3990,00 1293,43 320,00 7635,07
2. Comp-Office s.c.

Ul. Żurawia 25, 86-005 Murowaniec

8174,37 1637,13 4452,60 1369,64 328,67 7949,92
3. A.F.E Pentap, ul. Śródmiejska 1, 64-920 Piła 8430,54 1686,97 4452,60 1613,39 351,24 8275,53

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Część 1, 2, 3, 4. 5 i 6 – BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

POSTĘPOWANIE NR 02/03/2024 w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia do sal


Data  22.03.2024r.

 postępowanie nr 02/03/2024

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do sal

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2.1 – 2.2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

załącznik nr 2.1

załącznik nr 2.2

załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 3- projekt umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/01/2024 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu paliw płynnych (głównie ON, Pb95)


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 PHU SOLO Bożena Wisniewska

Płużnica 62, 87-214 Płuznica

STACJA CIRCLE, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno

28 938,21 zł

 

Rabat 0,10/l

 

 

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

PHU SOLO Bożena Wisniewska

Płużnica 62, 87-214 Płuznica

STACJA CIRCLE, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno

z ceną:

28 938,21 zł  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem  zł 21/100  )

 

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/01/2024 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonanie rocznej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


W dniu 16.01.2024 zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców):

 

 1. inspektorbudowlany@wp.pl
 2. karasiewicz@ibsbudownictwo.pl
 3. janowicz57@wp.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 P.N.B. PRZEGLĄDY NADZORY BUDOWLANE Piotr Janowicz, ul. Mogileńska 10, 85-165 Bydgoszcz 1500,00 brutto

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

P.N.B. PRZEGLĄDY NADZORY BUDOWLANE Piotr Janowicz, Mogileńska 10, 85-165 Bydgoszcz

z ceną: 1 500,00 zł  (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100  )

 

POSTĘPOWANIE NR 02/01/2024 na wykonanie rocznej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


                                                            Data  16.01.2024r.

 

 postępowanie 02/01/2024

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego.

 

 1. Nazwa zadania: wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

l.p. obiekt lokalizacja Powierzchnia użytkowa Termin wykonania przeglądu
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

Grubno

86-212 Stolno

2847,4m2 do 31.01.2024
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

Grubno

86-212 Stolno

1738,53m2 do 31.01.2024
3.         Budynek po byłej kotłowni

(budynek wolnostojący)

Grubno

86-212 Stolno

155m2 do 31.01.2024
4.         Kotłownia

(budynek przyległy do budynku internatu)

Grubno

86-212 Stolno

15m2

pow. zabud.

do 31.01.2024

 

 1. Termin realizacji zamówienia : do 31.01.2024

WZÓR UMOWY

załącznik nr 2 – kosztorys

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

 

POSTĘPOWANIE NR 01/01/2024 na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb95)


Data  12.01.2024r.

 

postępowanie nr 1/01/2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.       Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56

86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78

e-mail: sekretariat@grubno.pl

Home

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 950. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy.

 

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3- projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 03/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu tapczanów do pokoi noclegowych


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Salon Meblowy GABRYŚ, ul. Podgórna 57, 86-200 Chełmno 9 600,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Salon Meblowy GABRYŚ, ul. Podgórna 57, 86-200 Chełmno

z ceną:

9600,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy sześćset zł 00/100  )

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu samodzielnego centrum druku e-Legitymacji


W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 GRUPA LOCA, ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo, 5410,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

GRUPA LOCA, ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo

z ceną: 5410,00 zł  (słownie: pięć tysięcy czterysta dziesięć zł 00/100  )

POSTĘPOWANIE NR 03/12/2023 na zakup tapczanów do pokoi noclegowych


                                                                                  Data  14.12.2023r.

 

postępowanie nr 03/12/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup tapczanów do pokoi noclegowych

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

załącznik nr 2

załącznik nr 3- projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1

POSTĘPOWANIE NR 02/12/2023 na zakup samodzielnego centrum druku e-Legitymacji


            Data  14.12.2023r.

 

postępowanie nr 02/12/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup samodzielnego centrum druku e-Legitymacji

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Więcej…

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych/wyposażenia na zajęcia praktyczne i zawodowe


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5
1 AFE Pentap

Ul. Sródmiejska 1

64-920 Piła

8 370,86 zł 1 082,40 zł
2 BIURO BAZAR SP. Z .O.O

Ul. Miechowska 14

85-875 Bydgoszcz

7 655,40 zł 968,99 zł 11 569,38 zł 4 795,77 zł 5 605,11 zł
3 Comp-Office S.C.

Ul. Żurawia 25

86-005 Murowaniec

8 334,11 zł 1 039,35 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa  – załącznik nr 2.1,

część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka obcego zawodowego – załącznik nr 2.2,

część 3 – wyposażenie toalet – załącznik nr 2.3,

część 4 – sprzęt kuchenny – załącznik nr 2.4.

część 5 – wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – załącznik nr 2.5

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego na sukcesywnej dostawy papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4
1 Firma Usługowo Handlowa „Anna”, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 1 458,53 2 423,42
2 PARTNER KLEKS SP. Z O.O.

UL. Dworcowa 7

87-100 Toruń

1 209,09
3 LOGOS S.C.

UL. M. Skłodowskiej Curie 73

87-100 Toruń

23 463,50
4 BIURO BAZAR SP. Z .O.O

Ul. Miechowska 14

85-875 Bydgoszcz

1 359,77 2 201,17 25 101,81 6 414,45

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – papier do drukowania – załącznik nr 2.1,

PARTNER KLEKS SP. Z O.O., UL. Dworcowa 7, 87-100 Toruń

 

część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze – załącznik nr 2.2,

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

część 3 – środki czystości – załącznik nr 2.3,

LOGOS S.C., UL. M. Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń

 

część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek – załącznik nr 2.4.

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

POSTĘPOWANIE NR 01/12/2023 na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia za zajęcia praktyczne i zawodowe


                                                                                  Data  05.12.2023r.

 

postępowanie nr 01/12/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia na zajęcia praktyczne i zawodowe

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1-2.5 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)
 • zamówienie zostało podzielone na 4 części:

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa

część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka obcego zawodowego

część 3 – wyposażenie toalet

część 4 – sprzęt kuchenny

część 5 – wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Więcej…

POSTĘPOWANIE NR 01/11/2023 na sukcesywną dostawę papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


                                                                                  Data  24.11.2023r.

  postępowanie nr 01/11/2023  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl  

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1 – 2.4 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)
 • zamówienie zostało podzielone na 4 części:

część 1 – papier do drukowania – załącznik nr 2.1, część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze – załącznik nr 2.2, część 3 – środki czystości – załącznik nr 2.3, część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek – załącznik nr 2.4.

Więcej…

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 05/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu maszyny sprzatającej


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Agapit Sp. z o.o. sp. j., 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 26 12 000,00 zł
2 HAERSON SP. Z.O., Morska 232, 81-006 Gdynia 13 117,96 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Agapit Sp. z o.o. sp. j., 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 26

z ceną:

12 000,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100  )

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 09/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego remontu pomieszczeń szkolnych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

1 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WOJD-BUD, Grubno 59E, 86-212 Stolno 74 907,00 zł
2 ZAKŁAD MURARSKI „SYSTEM”, Kolno 23, 86-200 Chełmno 76 506,00 zł
3 AM PROJECT, ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 75 399,00 zł

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WOJD-BUD, Grubno 59E, 86-212 Stolno

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 05/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU WYPOSAŻENIA DO ŁAZIENEK W POKOJACH NOCLEGOWYCH


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz     10 627,20 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

z ceną: 10 627,20 zł  (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem zł 20/100  )

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 04/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU MEBLI SZKOLNYCH DO PRACOWNI


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Meble szkolne Olsztyn sp. z o.o., 11-042 ul. Giedajty 23C

ODDZIAŁ CEZAS TORUŃ, ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń

      9 564,48 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Meble szkolne Olsztyn sp. z o.o., 11-042 ul. Giedajty 23C

ODDZIAŁ CEZAS TORUŃ, ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń

z ceną:

9564,48 zł  (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery zł 48/100  )