Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup owoców i warzyw

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. HANDEL-PRODUKCJA-USŁUGI Zbigniew Cieślak, Kokocko 26, 86-260 Unisław
  1. 5475 zł brutto, tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: więcej niż 1 dzień od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 95 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): HANDEL-PRODUKCJA-USŁUGI Zbigniew Cieślak, Kokocko 26, 86-260 Unisław

zakup owoców i warzyw

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup owoców i warzyw

Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2019r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2

załącznik-nr-1

załącznik-nr-2

14załącznik-nr-3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup ziemniaków

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno
  1. zł brutto, 3300,00 tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: następnego dnia 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno

wynik sprzedaży składników majątku ruchomego

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia publicznego na sprzedaż majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

 

 1. W dniu 20.08.2019r. o godzinie 12.00 w gabinecie dyrektora budynku Zespołu Szkół CKP w Grubnie odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Szkół CKP w Grubnie z dnia 10.04.2017 w składzie:
  1. Marcin Sowiński – Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Lejman – Z-ca przewodniczącego Komisji
  3. Elżbieta Czapiewska – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia sprzedaży (29.07.2019) do dnia 20.08.2019 do godz. 11.45 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu pisemnego zamieszczonego na stronie internetowej www.grubno.pl (wydruk w załączeniu).

 1. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.08.2019 do godz. 11.45 wpłynęła jedna oferta.
 2. Zdecydowano o sprzedaży poniższego środka trwałego po cenie zaproponowanej przez oferenta:

Ofertę złożył:

Mirosław Gagatek, zam. Piątkowo 19, 86-230 Lisewo

 

l.p. Nazwa i typ środka trwałego

Wystawionego do sprzedaży

Rok produkcji Cena zaproponowana przez oferenta
Siewnik zbożowy – zawieszany POLONEZ 3,0 typ SO78M

(numer fabryczny 098/2008)

2008 6 400,00

 

zakup owoców i warzyw

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup owoców i warzyw

Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2019r. godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2

załącznik-nr-1

załącznik-nr-2

załącznik-nr-3

zakup ziemniaków

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup ziemniaków

Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2019r. godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U z dnia 29 czerwca 2010r.)

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na zakup składników majątku ruchomego.

Wszystkie składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie Zespołu Szkół CKP w Grubnie, 86-212 Stolno od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

Szczegółowe zestawienie wszystkich sprzedawanych składników majątku wraz z ich opisem technicznym znajduje w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Cena wywoławcza poszczególnych składników majątku zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowane osoby proszone są o pisemne składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup składników majątku rzeczowego – nie otwierać do dnia 20.08.2019r. godzina 12.00” na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Grubno 56

86-212 Stolno.

Termin składania ofert: do godziny 11.45 dnia 20.08.2019r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2019r., o godzinie 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół CKP w Grubnie, 86-212 Stolno – gabinet dyrektora.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna w szczególności zawierać:

 • imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta,
 • nazwę przedmiotu, oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni liczone od daty otwarcia ofert.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najwyższa oferowana cena. Wynik zostanie ogłoszony na stronie www.grubno.pl, a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Wybór oferty nie podlega oprotestowaniu. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół CKP w Grubnie.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. składników udziela Pan Andrzej Wojciechowski pod nr tel. 56 686-21-78, tel. Kom. 608 074 646.

ZAŁĄCZNIK-NR-1

ZAŁĄCZNIK-NR-2

ZAŁĄCZNIK-NR-3

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” i „T”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz prawo jazdy kategorii T dla uczniów technikum rolniczego, technikum architektury krajobrazu,  uczniów mechanika – operatora maszyn i urządzeń rolniczych oraz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych w tych zawodach.

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia publicznego opisanego poniżej.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tyś. euro oraz powoływania Komisji ds. zamówień publicznych.

 

 1. I.Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno 56, 86-212 Stolno

NIP 875-11-79-593

Tel. 56 686 21 78

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 6 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 5 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm. ) oraz innych odpowiednich przepisów prawa. Na podstawie tych przepisów oferent zobowiązany jest do dokonania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.

Umowa prawo jazdy nowa 2019

zapytanie ofertowe prawojazdy B, T nowe_2019

 

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup ziemniaków

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno
  1. zł brutto, 2100,00 tj: 90 pkt.
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: następnego dnia 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Adam Kocioł, Wabcz 40, 86-212 Stolno

zakup owoców i warzyw

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup owoców i warzyw

Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2019r. godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2

załącznik-nr-1

załącznik-nr-2

załącznik-nr-3

zakup ziemniaków

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa zadania: zakup ziemniaków

Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2019r. godz.13.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup art. spożywczych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • ABER sp. z o.o., Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
  1. Cena brutto: 22998,78zł (73,35pkt.)
  2. Termin płatności:30 dni (5pkt.)
  3. Częstotliwość dostaw: 2 (4pkt.)
  4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 2 (2,5pkt.)

Łącznie: 84,85pkt

 

 • ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno
  1. Cena brutto: 22492,40zł (75pkt.)
  2. Termin płatności: 14 dni (2,33pkt.)
  3. Częstotliwość dostaw: 5 (10pkt.)
  4. Czas wymiany wadliwej dostawy: 0,5 (10pkt.)

Łącznie: 97,33 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): ADAST, sp. j., Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mięs i wędlin

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZ

 • Wartość procentowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:          75%

 

 • Wartość procentowa terminu płatności wyliczana ze wzoru: 5%

 

 • Wartość procentowa częstotliwości dostaw wyliczana ze wzoru: 10%

 

 • Wartość procentowa czasu wymiany wadliwej dostawy wyliczana ze wzoru: 10%

 

Łącznie: 100%

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”, UL. DWORCOWA 8/1, 86-120 PRUSZCZ

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup mrożonek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Unifreeze, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno:
  1. 11367,30 zł brutto, tj: 70,14 pkt.
  2. Termin płatności: 30 dni, tj; 11,25 pkt.
  3. Łączna ilość punktów: 81,39
 2. Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno
  1. 9 380,30 zł brutto, tj: 85 pkt.
  2. Termin płatności: 40 dni, tj: 15 pkt.
  3. Łączna ilość punktów: 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Alaska, Dworcowa 14, 8-010 Wtelno

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup paliw płynnych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

BP, Raszei 1, 86-200 Chełmno

 1. 19038,50 zł brutto, tj: 85 pkt
 2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
 3. upust 0,08 zł : 10 pkt.
 4. Łączna ilość punktów: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): BP, Raszei 1, 86-200 Chełmno

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup art. eksploatacyjnych do drukarek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Druk-punkt, 35-505 Rzeszów, ul. Krynicka 5/5, adres do kor. Ul. Ul. Piwonii 3, 35-604 Rzeszów
  1. 19841,84 zł brutto, tj: 81,33 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: 1-3dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 88,33 pkt.
 2. PRYZMAT Bydgoszcz sp. Z o.o., ul. Gdańska 101, 85-022 Bydgoszcz, Sklep w Toruniu, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. 21464,73 zł brutto, tj: 75,18 pkt
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 2,33 pkt
  3. Termin dostawy: 1-2 dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 79,51
 3. W&PK s.c., Kos. Gdyńskich 15a, 86-300 Grudziądz
  1. 22447,50 zł brutto, tj: 71,89 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: 1-2 dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 78,89
 4. Beta 7 sp. Z o.o., ul. Strzelecka 44, 85-309 Bydgoszcz
  1. 22461,03 zł brutto, tj: 71,85 pkt
  2. Termin płatności: 21 dni, tj: 3,5 pkt
  3. Termin dostawy: 1-2 dni: 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 77,35
 5. Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 17930,50 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 100

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup środków czystości

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 14870,75zł brutto, tj: 80,85 pkt
  2. Termin płatności: 30 dni, tj:  2,5 pkt
  3. Termin dostawy: w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 88,35 pkt
 1. P.H.U TUDEN sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń
  1. 17 072,95zł brutto, tj: 70,42 pkt
  2. Termin płatności: 14 dni, tj: 1,17 pkt
  3. Termin dostawy: 2+ : 0 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 71,59 pkt
 1. LOGOS s.c. ul. M.C. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. 13358,78 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 60 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy:1-2 dni : 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): LOGOS s.c. ul. M.C. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup art. papierniczych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. 10441,93 zł brutto, tj: 88,54 pkt
  2. Termin płatności: 60 dni tj. 5 pkt
  3. Termin dostawy – w dniu zamówienia: 5 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 98,54 pkt
 2. Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”, ul. Woda 18, 62-200 Gniezno
  1. 10 272,76 zł brutto, tj: 90 pkt
  2. Termin płatności: 60 dni, tj: 5 pkt
  3. Termin dostawy – 1-2 dni : 2 pkt.
  4. Łączna ilość punktów: 97 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): Biuro Bazar, Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz ciągu komunikacyjnego

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 1. Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski, Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 62 500 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

 

 1. Zakład Murarski „SYSTEM”, Kolno 23, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 68 200 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

 

 1. PIOTR BUDOWNICZY, ul. Łąkowa 17, 86-200 Chełmno

– cena brutto: 64 000 zł

– termin  wykonania – zgodny z zapytanie ofertowym

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane Wojd-Bud, Wojciech Dajewski,

Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

Wyniki postępowania (zapytania ofertowego) na zakup miału – II

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert): –

 

 • FACTUM sp z o.o., ul. Z. Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz
 1. cena:544,89 zł tj: 78,27 pkt
 2. termin płatności: 60 tj: 1,65 pkt
 3. razem: 79,92 pkt
 • Węglopasz Sp z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do kor. Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  1. cena: 448,95 zł tj: 95 pkt
  2. termin płatności: 152 tj: 4,18 pkt
  3. razem: pkt
 • TRANSBUD, UL. GDAŃSKA 78A, 84-240 REDA
  1. cena: 448,95 zł tj: 95 pkt
  2. termin płatności: 182 tj: 5 pkt
  3. razem: 100 pkt

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania): TRANSBUD, UL. GDAŃSKA 78A, 84-240 REDASzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.