WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/07/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU DWÓCH SZTUK DRZWI WEJŚCIOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 01.082023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
OKNET-LUMIFIL, UL. Wodna 19, 86-200 Chełmno 15 453,50 19 007,81 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

OKNET-LUMIFIL

uL. Wodna 19, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 02/07/2023 na zakup dwóch sztuk drzwi wejściowych wraz z montażem


postępowanie nr 02/07/2023                                                                                                                                                                                                                                Grubno, 25.07.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Im. Ignacego Łyskowskiego, Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup dwóch sztuk drzwi wejściowych wraz z montażem

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia : 14.08.2023 – 25.08.2023

 Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 01.08.2023 do godz. 11.00

 w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 02/07/2023. Nie otwierać do dnia 08.2023 godz. 11.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno,

W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 01.08.2023 do godz. 11.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

                                                   

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/06/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego WYKONANIA MEBLI NA WYMIAR WDŁ. ZAŁĄCZNIKA


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
DOMEL Krzysztof Domachowski, Jeleniec, 86-221 Zegartowice 20 320,00 22 047,20 97,97
PERFEKT – MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 21 600,00 21 600,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

PERFEKT – MEBLE Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 01/06/2023 na wykonanie mebli na wymiar wdł. załącznika


postępowanie nr 01/06/2023                                                                                                                                                                                                                                               Grubno, 19.06.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Im. Ignacego Łyskowskiego, Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie mebli na wymiar wdł. załącznika

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

-O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia : 24.07.2023 – 18.08.2023
 1. Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 30.06.2023 do godz. 9.00

w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/06/2023. Nie otwierać do dnia 06.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno,

W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 30.06.2023 do godz. 9.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

                                                   

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/05/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

 • remont Sali lekcyjnej 202 na II piętrze w budynku szkoły wraz z materiałem,
 • remont pokoi noclegowych nr 308 oraz 332 na II piętrze w budynku internatu wraz z materiałem.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 02.05.2023 na kwotę: netto: 24 000 zł,  słownie zł: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100

3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie http://grubno.pl, , dnia 04.05.2023r.

4. Zapytanie ofertowe zostało przekazane następującym Wykonawcom*: www.grubno.pl

5. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Zakład Murarski „SYSTEM” Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno 23 650,00 28 069,50 94,74
Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD Wojciech Dajewski, Ul. Grubno 59E, 86-212 Stolno 22 400,00 26 592,00 100
AM PROJECT MICHAŁ MIKOŁAJCZYK, Ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 23 500,00 27 960,00 95,11

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD Wojciech Dajewski, Grubno 59E, 86-212 Stolno

7. Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 01/05/2023 na remont pomieszczeń szkolnych


Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

 1. remont Sali lekcyjnej 202 na II piętrze w budynku szkoły wraz z materiałem,
 2. remont pokoi noclegowych nr 308 oraz 332 na II piętrze w budynku internatu wraz z materiałem.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Termin realizacji zamówienia : 15.05.2023 – 31.07.2023

Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

 1. W przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/05/2023. Nie otwierać do dnia 05.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, Stolno 86-212
 2. W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy. — maj 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/03/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania mebli na wymiar wdł. załacznika


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24.03.2023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
PERFEKT – MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 22 000,00 22 000,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

PERFEKT – MEBLE

Piotr Szymański

Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 01/03/2023 na wykonanie mebli na wymiar wdł. załącznika


postępowanie nr 01/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                Grubno, 10.03.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Im. Ignacego Łyskowskiego, Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie mebli na wymiar wdł. załącznika

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia : 03.04.2023 – 14.04.2023

 Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 24.03.2023 do godz. 9.00

 w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/03/2023. Nie otwierać do dnia 03.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 24.03.2023 do godz. 9.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zatwierdzam

 

…………………………….

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

 

                                                   

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/01/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego remontu pomieszczeń szkolnych


W wyznaczonym terminie tj. do 10.02.2023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Zakład Murarski „SYSTEM”, Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno 41 400,00 50 922,00 88,69
Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD, Wojciech Dajewski, Grubno 59E, 86-212 Stolno, 36 719,02 45 164,39 100
AM PROJECT, Michał Mikołajczyk, ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 36 750,00 45 202,50 99,91

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD

Wojciech Dajewski

Grubno 59E, 86-212 Stolno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 01/01/2023 na remont pomieszczeń szkolnych


postępowanie nr 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                         Grubno, 30.01.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Im. Ignacego Łyskowskiego, Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 Opis przedmiotu zamówienia:

2. Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych, w podziale na zadania:

 • remont podsufitki daszka nad wejściem do Sali gimnastycznej wraz z wymianą rynny,
 • remont podsufitki daszka nad wejściem głównym do szkoły,
 • remont gabinetu kierownika internatu p. 110 w budynku szkoły,
 • położenie tynku mozaikowego w dwóch salach lekcyjnych (s. 201, s. 204)
 • remont toalety służbowej na Ip w budynku szkoły,
 • remont pokoju nauczycielskiego s.107 w budynku szkoły,
 • remont nawierzchni przy wejściu głównym do szkoły (wymiana płytek na płyty chodnikowe).

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

 Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.2023 – 30.04.2023

 Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 10.02.2023 do godz. 9.00

Wprzypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/01/2023. Nie otwierać do dnia 02.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56,86-212 Stolno

W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl

w terminie do dnia 10.02.2023 do godz. 9.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3.  Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

 

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NR 02/12/2022 na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95).


Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95). Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 28.12.2022 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

 • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): sowinski@grubno.pl
 • z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 02/12/2022”

PLIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/11/2022 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego 1. sukcesywna dostawa papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Grubno, 09.12.2022r.

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

Część 1 – papier do drukowania

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 2187,30 2690,38 100
FUH „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 19, 62-200 Gniezno 2661,00 3273,03 82,19

 

Część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 1986,25 2469,79 100
FUH „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 19, 62-200 Gniezno 2580,00 3173,40 77,82

 

Część 3 – środki czystości

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 13757,59 16737,11 97,10
LOGOS S.C. UL. Skłodowskiej-Curie 73,

87-100 Toruń

13525,20 16252,45 100
DABEX – BYDGOSZCZ SP. Z O.O. O/GRUDZIĄDZ, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz 18918,26 22895,70 70,98

 

Część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz 3019,98 3714,58 100

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Część 1 – papier do drukowania:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

Część 3 – środki czystości:

LOGOS S.C. UL. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

 

Część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek:

Biuro Bazar ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena brutto

POSTĘPOWANIE NR 01/12/2022 NA wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 1 osoby oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 32 osób.


Grubno, 06.12.2022r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 1 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 32 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212.) oraz innych odpowiednich przepisów prawa. Na podstawie tych przepisów oferent zobowiązany jest do dokonania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZAMÓWEINIA ZAWIERA PLIK – ZAPYTANIE OFERTOWE (plik do pobrania poniżej).

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.12.2022 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

 • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): andrzej.wojciechowski@grubno.pl
 • z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 1/12/2022”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

WZÓR umowy prawo jazdy

załącznik nr 1 – formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/11/2022 W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na ustabilizowanie dostępu kablowego do Internetu w budynku szkoły ZS CKZ Grubno wraz z ujednoliceniem i ustandaryzowaniem a także konfiguracją urządzeń sieciowych na bieżącej strukturze kablowej sieci LAN oraz przygotowaniem do przyszłego przyłączenia operatora internetowego na łączu światłowodowym


Grubno, 02.12.2022r.

 

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
F.P.H.U. „RADIO SYSTEM” Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń,

ul. Chrobrego 117, 87-100 Toruń

34 299,42 42 188,28 94,81
InfoHelp24 Rafał Jendryczka,

ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno

32 520,33 40 000,00 100
SALON KOMPUTEROWY BITLAND,

ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno

35 869,93 44 120,00 90,66

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

InfoHelp24 Rafał Jendryczka, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 01/11/2022 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego sukcesywnej dostawy papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Grubno, dn. 25.11.2022r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz  załącznikach nr 2.1 – 2.4 do zapytania ofertowego. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.  

Zamawiający jednocześnie informuje, że: 

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) 
 • zamówienie zostało podzielone na 4 części: 

część 1 – papier do drukowania – załącznik nr 2.1, 

część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze – załącznik nr 2.2, 

część 3 – środki czystości – załącznik nr 2.3, 

część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek – załącznik nr 2.4

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.12.2022 do godziny 9.00 

ZAŁACZNIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2.1

załącznik nr 2.2

załącznik nr 2.3

załącznik nr 2.4

załącznik nr 3.1 – projekt umowy – dotyczy części 1, 2 i 3

załącznik nr 3.2 – projekt umowy – dotyczy części 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NR 02/11/2022 na ustabilizowanie dostępu kablowego do Internetu w budynku szkoły ZS CKZ Grubno wraz z ujednoliceniem i ustandaryzowaniem a także konfiguracją urządzeń sieciowych na bieżącej strukturze kablowej sieci LAN oraz przygotowaniem do przyszłego przyłączenia operatora internetowego na łączu światłowodowym


Grubno, 25.11.2022R.

Przedmiotem zamówienia jest: ustabilizowanie dostępu kablowego do Internetu w budynku szkoły ZS CKZ Grubno wraz z ujednoliceniem i ustandaryzowaniem a także konfiguracją urządzeń sieciowych na bieżącej strukturze kablowej sieci LAN oraz przygotowaniem do przyszłego przyłączenia operatora internetowego na łączu światłowodowym

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 02.12.2022 do godz. 12.00

 w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 02/11/2022. Nie otwierać do dnia 12.2022 godz. 12.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie Grubno 56 Stolno

 1. W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl

w terminie do dnia 02.12.2022 do godz. 12.00

 

PLIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 do kosztorysu

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/10/2022 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU I MONTAŻU ZESTAWU NAGŁAŚNIAJĄCEGO


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Largo Van  Dj – Łukasz Urycki, Klemensa Malickiego 1/6 22 900,00 22 900,00 94
EVENT PERFECT Dawid Brzozowski, Wrocławki 1/3, 86-221 Papowo Biskupie 21 526,00 21 526,00 100
“CACY GASTRO” Maciej Cacałowski, Bieńkówka 48, 86-200 Chełmno 22 000,00 22 000,00 97,85

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

EVENT PERFECT Dawid Brzozowski

Wrocławki 1/3, 86-221 Papowo Biskupie

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/10/2022 w trybie zapytanie ofertowego polegającego na wykonaniu remontu pomieszczeń szkolnych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Zakład Murarski „SYSTEM”, Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno 40 900,00 49 497,00 96,79
Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD, Wojciech Dajewski

Ul. Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

39 500,00 47 910,00 100
PIOTR BUDOWNICZY, Piotr Urbański, Ul. Łąkowa 17, 86-200 Chełmno 41 600,00 50 448,00 94,96

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD, Wojciech Dajewski, Ul. Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 01/10/2022 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU I MONTAŻU ZESTAWU NAGŁAŚNIAJĄCEGO


Grubno, 24.10.2022r.

 

Przedmiotem zamówienia jest: zestaw nagłaśniający wraz z montażem 

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.  

Zamawiający jednocześnie informuje, że: 

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 10.11.2022 do godziny 12.00 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 do kosztorysu

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy11

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

POSTĘPOWANIE NR 02/10/2022 w trybie zapytanie ofertowego polegającego na wykonaniu remontu pomieszczeń szkolnych


Grubno, 24.10.2022r.

Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

 1. zaadaptowanie zaplecza kawiarenki na pomieszczenie socjalne pracowników obsługi,
 2. remont Sali nr 20 na parterze,
 3. remont Sali lekcyjnej 203 na II piętrze w budynku szkoły,
 4. remont pokoi noclegowych nr 328, 308, 332 na II piętrze w budynku internatu

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 10.11.2022 do godz. 9.00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE