Wyniki zapytań ofertowych prowadzonych postępowań


Poniżej prezentujemy w plikach do pobrania wyniki prowadzonych postępowań:

protokół udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na zakup art spożywczych

protokół udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na zakup mięs i wędlin

protokół udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na zakup mrożonek

protokół udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na zakup owoców i warzyw

protokół udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na zakup pieczywa

remont sali lekcyjnej nr 016p w budynku internatu ZS CKZ w Grubnie


Nazwa: „remont sali lekcyjnej nr 016p w budynku internatu ZS CKZ w Grubnie”
Nr post. 6/07/2021.
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZS CKZ w Grubnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Pliki do pobrania:

Sukcesywna dostawa mrożonek dla ZS CKZ w Grubnie


Nazwa: „Sukcesywna dostawa mrożonek dla ZS CKZ w Grubnie”
Nr post. 5/07/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZS CKZ w Grubnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla ZS CKZ w Grubnie


Nazwa: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla ZS CKZ w Grubnie”
Nr post. 1/07/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZS CKZ w Grubnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla ZS CKZ w Grubnie


Nazwa: „Sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla ZS CKZ w Grubnie”
Nr post. 2/07/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZS CKZ w Grubnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Sukcesywna dostawa pieczywa dla ZS CKZ w Grubnie


Nazwa: „Sukcesywna dostawa pieczywa dla ZS CKZ w Grubnie”
Nr post. 3/07/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZS CKZ w Grubnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Sukcesywna dostawa mięs i wędlin dla ZS CKZ w Grubnie


Nazwa:„Sukcesywna dostawa mięs i wędlin dla ZS CKZ w Grubnie”
Nr post. 4/07/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZS CKZ w Grubnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ZAKUP: ART. SPOŻYWCZYCH, MIĘS I WĘDLIN, MROŻONEK, PIECZYWA ORAZ OWOCÓW I WARZYW


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zapytania ofertowe na zakup: art. spożywczych

 1. Formularz-ofertowy-art.-spożywcze-marzec2021
 2. wzór-umowy-art.-spożywcze-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-art.-spożywcze-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mięs i wędlin

 1. formularz-oferty-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 2. wzór-umowy-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-mięsa-i-wędliny-marzec2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mrożonek

 1. formularz-oferty-mrożonki-marzec2021
 2. wzór-umowy-mrożonki-marzec 2021
 3. zapytanie-ofertowe-mrożonki marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: pieczywa

 1. formularz-ofertowy-pieczywo-marzec2021
 2. wzór-umowy-pieczywo-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-pieczywo-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: owoców i warzyw

 1. formularz-oferty-owoce-i-warzywa-marzec2021
 2. wzór-umowy-owoce-i-warzywa-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-owoce-i-warzywa – marzec 2021

Dane szczegółowe:

 1. Termin realizacji zamówienia : 04.2021 – 30.06.2021
 2. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2021r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 3. Sposób przygotowania oferty:

  Uwaga. Dokument należy wypełnić na komputerze i wydrukować.

  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 4. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dawid Brzozowski – intendent – 798 723 016
 5. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

wyniki zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • STACJA FRANCZYZOWA CIRCLE K NR 75182, P.H.U. „SOLO” 87-214 Płużnica 62A, Stacja Paliw Chełmno, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno
  1. cena: 14 194,00 zł tj: 100 pkt
  2. upust cenowy: 0,05
  3. razem: 100 pkt

Więcej…

wyniki zapytania ofertowego na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).


W dniu 17.12.2020  zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców) oraz zamieszczono zapytanie na stronie internetowej szkoły www.grubno.pl:

 1. PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW, inspektorbudowlany@wp.pl
 2. IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K wolowska@ibsbudownictwo.pl
 3. N.B. PRZEGLĄDY, NADZORY BUDOWLANE PIOTR JANOWICZ piotr.janowicz57@wp.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

Więcej…

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Nazwa zadania: zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych

Więcej…

zapytanie ofertowe na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,
zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do
30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Więcej…

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup artykułów biurowych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 7 947,12 zł tj: 100 pkt
 • Firma Handlowo-Usługowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  1. cena: 9 747,85 zł tj: 81,53 pkt
 • PARTNER KLEKS SP. Z O.O, ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
  1. cena: 8 642,29 zł tj: 91,96 pkt

 

Więcej…

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup środków czystości


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. cena: 19 665,80 zł tj: 100 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 22 347,81 zł                         tj: 88,00 pkt
 • DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O., Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz
  1. cena: 21 430,51 zł tj: 91,77 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń

 

 

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin
  1. cena: 16 521,36 zł tj: 14,38 pkt
 • PRYZMAT, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. cena: 17 454,93 zł tj 13,61 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 3 225,80 zł tj: 73,67 pkt
 • SIGMA Joanna Rępała, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna
  1. cena: 15 529,98 zł tj: 15,30 pkt
 • Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław
  1. cena: 2 376,36 zł tj: 100 pkt

Więcej…

zapytania ofertowe – mat. biurowe, mat. eksploat. do drukarek, śr. czystości 2021


 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

1. Nazwa zadaniazakup artykułów biurowych

Formularz ofertowy – materiały biurowe

wzór umowy – materiały biurowe

zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Więcej…

zapytania ofertowe – kuchnia internat 2021


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

Więcej…