ZAPYTANIA OFERTOWE NA ZAKUP: ART. SPOŻYWCZYCH, MIĘS I WĘDLIN, MROŻONEK, PIECZYWA ORAZ OWOCÓW I WARZYW


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zapytania ofertowe na zakup: art. spożywczych

 1. Formularz-ofertowy-art.-spożywcze-marzec2021
 2. wzór-umowy-art.-spożywcze-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-art.-spożywcze-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mięs i wędlin

 1. formularz-oferty-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 2. wzór-umowy-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-mięsa-i-wędliny-marzec2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mrożonek

 1. formularz-oferty-mrożonki-marzec2021
 2. wzór-umowy-mrożonki-marzec 2021
 3. zapytanie-ofertowe-mrożonki marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: pieczywa

 1. formularz-ofertowy-pieczywo-marzec2021
 2. wzór-umowy-pieczywo-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-pieczywo-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: owoców i warzyw

 1. formularz-oferty-owoce-i-warzywa-marzec2021
 2. wzór-umowy-owoce-i-warzywa-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-owoce-i-warzywa – marzec 2021

Dane szczegółowe:

 1. Termin realizacji zamówienia : 04.2021 – 30.06.2021
 2. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2021r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 3. Sposób przygotowania oferty:

  Uwaga. Dokument należy wypełnić na komputerze i wydrukować.

  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 4. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dawid Brzozowski – intendent – 798 723 016
 5. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

wyniki zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • STACJA FRANCZYZOWA CIRCLE K NR 75182, P.H.U. „SOLO” 87-214 Płużnica 62A, Stacja Paliw Chełmno, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno
  1. cena: 14 194,00 zł tj: 100 pkt
  2. upust cenowy: 0,05
  3. razem: 100 pkt

Więcej…

wyniki zapytania ofertowego na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).


W dniu 17.12.2020  zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców) oraz zamieszczono zapytanie na stronie internetowej szkoły www.grubno.pl:

 1. PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW, inspektorbudowlany@wp.pl
 2. IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K wolowska@ibsbudownictwo.pl
 3. N.B. PRZEGLĄDY, NADZORY BUDOWLANE PIOTR JANOWICZ piotr.janowicz57@wp.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

Więcej…

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Nazwa zadania: zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych

Więcej…

zapytanie ofertowe na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,
zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do
30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Więcej…

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup artykułów biurowych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 7 947,12 zł tj: 100 pkt
 • Firma Handlowo-Usługowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  1. cena: 9 747,85 zł tj: 81,53 pkt
 • PARTNER KLEKS SP. Z O.O, ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
  1. cena: 8 642,29 zł tj: 91,96 pkt

 

Więcej…

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup środków czystości


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. cena: 19 665,80 zł tj: 100 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 22 347,81 zł                         tj: 88,00 pkt
 • DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O., Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz
  1. cena: 21 430,51 zł tj: 91,77 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń

 

 

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin
  1. cena: 16 521,36 zł tj: 14,38 pkt
 • PRYZMAT, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. cena: 17 454,93 zł tj 13,61 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 3 225,80 zł tj: 73,67 pkt
 • SIGMA Joanna Rępała, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna
  1. cena: 15 529,98 zł tj: 15,30 pkt
 • Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław
  1. cena: 2 376,36 zł tj: 100 pkt

Więcej…

zapytania ofertowe – mat. biurowe, mat. eksploat. do drukarek, śr. czystości 2021


 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

1. Nazwa zadaniazakup artykułów biurowych

Formularz ofertowy – materiały biurowe

wzór umowy – materiały biurowe

zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Więcej…

zapytania ofertowe – kuchnia internat 2021


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

Więcej…

wyniki zapytania ofertowego na zakup ekomiału


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 1. „NINAX” Anna Zduńska, ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice
  1. Cena brutto: 467,40 zł tj: 84,50 pkt
  2. termin płatności: 30             tj: 0,78 pkt
  3. razem:                         85,28 pkt
 2. Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz sp. j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda
  1. Cena brutto: 430,50 zł tj:91,74 pkt
  2. termin płatności: 193             tj: 5 pkt
  3. razem:             96,74 pkt
 3. „WĘGLOPASZ” SP. Z O.O., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  1. Cena brutto: 415,74 zł tj: 95pkt
  2. termin płatności: 150             tj: 3,89pkt
  3. razem:             98,89 pkt
 4. Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha sp. j., ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń
  1. Cena brutto: 416,97 zł tj:94,72 pkt
  2. termin płatności: 90             tj: 2,33 pkt
  3. razem:             97,05 pkt

 

Więcej…

zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu w ramach wizyt studyjnych


Nazwa zadania: świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu transportu w ramach wizyt studyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie z projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” nr RPKP.10.02.03-04-0019/19.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Transport w dwie strony maksymalnie do: 80km;

Miejsca zbiórki tj: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno;

Liczba uczestników: 10 os. + 1 opiekun dotyczy wizyt w punktach od 1 do 11, natomiast w punkcie 12 – 15 osób + 1 opiekun;

Terminy realizacji poszczególnych wizyt studyjnych (dokładana data wizyty do uzgodnienia z Zamawiającym):

Więcej…

zapytanie ofertowe na zakup ekomiału


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup ekomiału
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1. ekomiał, kaloryczność min. 24000kJ/kg,granulacja 3-31,5 mm tona 90

Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia lub redukcji zamówienia o +/- 20% wartości

Więcej…

wyniki zapytania ofertowego na zakup warzyw i owoców


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • MAGER sp. z o.o., sp. kom., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 14060,66 90
termin płatności 30 5
termin dostawy 1-2 2
razem 97
 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Więcej…

zapytanie ofertowe na zakup warzyw i owoców


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup warzyw i owoców
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.09.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 90                             

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:

 

 • w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.
 • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
 • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

 

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
l.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1 Marchew kg 150
2 Pietruszka korzeń kg 40
3 Seler korzeń kg 40
4 Por kg 120
5 Kapusta świeża główka kg 100
6 Kapusta kiszona kg 170
7 Papryka świeża czerwona kg 50
8 Kapusta pekińska szt 150
9 Sałata główka szt 85
10 Pomidor kg 60
11 Ogórek świeży kg 80
12 Ogórki kiszone kg 120
13 Jabłka kg 85
14 Banan kg 150
15 Fasola ziarno kg 6
16 Groch ziarno (kulka) kg 6
17 Cebula kg 120
18 Pieczarka kg 120
19 Natka pietruszki pęczek szt 130
20 Rzodkiewka pęczek szt 70
21 Koper pęczek szt 150
22 Buraczki kg 200
23 Szczypior pęczek szt 40
24 Brokuł kg 40
25 Kalafior kg 40
26 Czosnek- szt 180
27 Dynia kg 10
28 Rzodkiew biała kg 15
29 Kalarepa kg 10
30 Winogrono kg 60
31 Mandarynka kg 30
32 Śliwka węgierka kg 10
33 Gruszka kg 20
34 Kiwi kg 20
35 Pomarańcze kg 30
36 Arbuz kg 90
37 Ananas kg 10
38 Papryka kolor kg 25
39 Cukinia kg 12
40 Seler naciowa kg 12
41 Jaja szt 1000
42 Ziemniaki kg 1800

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2020r. godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup owoców i warzyw. Nie otwierać do dnia 28.08.2020r. godz. 13.15”
 2. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 • Dawid Brzozowski – intendent – 56 6862178
 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego: załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3

zapytanie ofertowe polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. T dla 17 osób


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia publicznego opisanego poniżej.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ) oraz zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tyś. euro oraz powoływania Komisji ds. zamówień publicznych.

 

 1. I.Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno 56, 86-212 Stolno

NIP 875-11-79-593

Tel. 56 686 21 78

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 8 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 17 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 341; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 53, poz. 60, poz. 622 i poz. 1287.)   oraz innych odpowiednich przepisów prawa. Na podstawie tych przepisów oferent zobowiązany jest do dokonania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.

UMOWA prawo jazdy

zapytanie ofertowe prawojazdy B, T nowe_2019