OGŁOSZENIE


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707), informuję, że uczeń ma obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego.
Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły.