Pomagamy!


W Dzień Dziecka zakończyła się druga zbiórka pieniędzy dla zwierząt ze schroniska w Sulnówku. W sumie w obu akcjach udało się zebrać około 2000 złotych. To wielki powód do dumy. Za pierwszym razem głównie kupiliśmy karmę dla psiaków, za drugim razem przeznaczyliśmy datki na karmę dla kociąt oraz na obroże dla psów. Pomaga się w łatwy sposób, a satysfakcja jest ogromna. W następnym roku szkolnym planowane są dwie takie akcje, w pierwszym i drugim semestrze. Mamy nadzieję, że znów będą tak udane.

Więcej…

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ZAKUP: ART. SPOŻYWCZYCH, MIĘS I WĘDLIN, MROŻONEK, PIECZYWA ORAZ OWOCÓW I WARZYW


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zapytania ofertowe na zakup: art. spożywczych

 1. Formularz-ofertowy-art.-spożywcze-marzec2021
 2. wzór-umowy-art.-spożywcze-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-art.-spożywcze-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mięs i wędlin

 1. formularz-oferty-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 2. wzór-umowy-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-mięsa-i-wędliny-marzec2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mrożonek

 1. formularz-oferty-mrożonki-marzec2021
 2. wzór-umowy-mrożonki-marzec 2021
 3. zapytanie-ofertowe-mrożonki marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: pieczywa

 1. formularz-ofertowy-pieczywo-marzec2021
 2. wzór-umowy-pieczywo-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-pieczywo-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: owoców i warzyw

 1. formularz-oferty-owoce-i-warzywa-marzec2021
 2. wzór-umowy-owoce-i-warzywa-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-owoce-i-warzywa – marzec 2021

Dane szczegółowe:

 1. Termin realizacji zamówienia : 04.2021 – 30.06.2021
 2. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2021r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 3. Sposób przygotowania oferty:

  Uwaga. Dokument należy wypełnić na komputerze i wydrukować.

  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 4. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dawid Brzozowski – intendent – 798 723 016
 5. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

wyniki zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • STACJA FRANCZYZOWA CIRCLE K NR 75182, P.H.U. „SOLO” 87-214 Płużnica 62A, Stacja Paliw Chełmno, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno
  1. cena: 14 194,00 zł tj: 100 pkt
  2. upust cenowy: 0,05
  3. razem: 100 pkt

Więcej…

wyniki zapytania ofertowego na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).


W dniu 17.12.2020  zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców) oraz zamieszczono zapytanie na stronie internetowej szkoły www.grubno.pl:

 1. PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW, inspektorbudowlany@wp.pl
 2. IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K wolowska@ibsbudownictwo.pl
 3. N.B. PRZEGLĄDY, NADZORY BUDOWLANE PIOTR JANOWICZ piotr.janowicz57@wp.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

Więcej…

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Nazwa zadania: zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych

Więcej…

zapytanie ofertowe na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,
zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do
30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Więcej…

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup artykułów biurowych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 7 947,12 zł tj: 100 pkt
 • Firma Handlowo-Usługowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  1. cena: 9 747,85 zł tj: 81,53 pkt
 • PARTNER KLEKS SP. Z O.O, ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
  1. cena: 8 642,29 zł tj: 91,96 pkt

 

Więcej…

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup środków czystości


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. cena: 19 665,80 zł tj: 100 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 22 347,81 zł                         tj: 88,00 pkt
 • DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O., Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz
  1. cena: 21 430,51 zł tj: 91,77 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń

 

 

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin
  1. cena: 16 521,36 zł tj: 14,38 pkt
 • PRYZMAT, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. cena: 17 454,93 zł tj 13,61 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 3 225,80 zł tj: 73,67 pkt
 • SIGMA Joanna Rępała, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna
  1. cena: 15 529,98 zł tj: 15,30 pkt
 • Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław
  1. cena: 2 376,36 zł tj: 100 pkt

Więcej…

zapytania ofertowe – mat. biurowe, mat. eksploat. do drukarek, śr. czystości 2021


 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

1. Nazwa zadaniazakup artykułów biurowych

Formularz ofertowy – materiały biurowe

wzór umowy – materiały biurowe

zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Więcej…

zapytania ofertowe – kuchnia internat 2021


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

Więcej…

wyniki zapytania ofertowego na zakup ekomiału


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 1. „NINAX” Anna Zduńska, ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice
  1. Cena brutto: 467,40 zł tj: 84,50 pkt
  2. termin płatności: 30             tj: 0,78 pkt
  3. razem:                         85,28 pkt
 2. Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz sp. j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda
  1. Cena brutto: 430,50 zł tj:91,74 pkt
  2. termin płatności: 193             tj: 5 pkt
  3. razem:             96,74 pkt
 3. „WĘGLOPASZ” SP. Z O.O., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  1. Cena brutto: 415,74 zł tj: 95pkt
  2. termin płatności: 150             tj: 3,89pkt
  3. razem:             98,89 pkt
 4. Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha sp. j., ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń
  1. Cena brutto: 416,97 zł tj:94,72 pkt
  2. termin płatności: 90             tj: 2,33 pkt
  3. razem:             97,05 pkt

 

Więcej…

zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu w ramach wizyt studyjnych


Nazwa zadania: świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu transportu w ramach wizyt studyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie z projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” nr RPKP.10.02.03-04-0019/19.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Transport w dwie strony maksymalnie do: 80km;

Miejsca zbiórki tj: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno;

Liczba uczestników: 10 os. + 1 opiekun dotyczy wizyt w punktach od 1 do 11, natomiast w punkcie 12 – 15 osób + 1 opiekun;

Terminy realizacji poszczególnych wizyt studyjnych (dokładana data wizyty do uzgodnienia z Zamawiającym):

Więcej…

zapytanie ofertowe na zakup ekomiału


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup ekomiału
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1. ekomiał, kaloryczność min. 24000kJ/kg,granulacja 3-31,5 mm tona 90

Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia lub redukcji zamówienia o +/- 20% wartości

Więcej…


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono deklaracji dostępności : 2020-09-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

adres do korespondencji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno
e-mail: sekretariat@grubno.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Monika Ośmiałowska: monika.osmialowska@grubno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 686 21 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Budynek szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

Do budynku prowadzi  1  wejście główne od dziedzińca szkoły

Do wejścia prowadzi: stopień oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy stopniu,

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

 1. Budynek internatu: Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 42, 86-212 Stolno

Do budynku prowadzi  1  wejście:  wejście główne umiejscowione na środku budynku.

Do wejść prowadzą  schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego