WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/07/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU DWÓCH SZTUK DRZWI WEJŚCIOWYCH WRAZ Z MONTAŻEM


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 01.082023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
OKNET-LUMIFIL, UL. Wodna 19, 86-200 Chełmno 15 453,50 19 007,81 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

OKNET-LUMIFIL

uL. Wodna 19, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

POSTĘPOWANIE NR 02/07/2023 na zakup dwóch sztuk drzwi wejściowych wraz z montażem


postępowanie nr 02/07/2023                                                                                                                                                                                                                                Grubno, 25.07.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Im. Ignacego Łyskowskiego, Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup dwóch sztuk drzwi wejściowych wraz z montażem

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia : 14.08.2023 – 25.08.2023

 Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 01.08.2023 do godz. 11.00

 w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 02/07/2023. Nie otwierać do dnia 08.2023 godz. 11.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno,

W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 01.08.2023 do godz. 11.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

                                                   

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/06/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego WYKONANIA MEBLI NA WYMIAR WDŁ. ZAŁĄCZNIKA


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
DOMEL Krzysztof Domachowski, Jeleniec, 86-221 Zegartowice 20 320,00 22 047,20 97,97
PERFEKT – MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 21 600,00 21 600,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

PERFEKT – MEBLE Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Pani Dyrektor Dorota Żulewska została uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czwartek 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas uroczystości prestiżowe wyróżnienia odebrali twórcy i animatorzy najbardziej wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej za ubiegły rok. Oto uzasadnienie nagrody dla Pani Dyrektor w kategorii Edukacja:

Więcej…

POSTĘPOWANIE NR 01/06/2023 na wykonanie mebli na wymiar wdł. załącznika


postępowanie nr 01/06/2023                                                                                                                                                                                                                                               Grubno, 19.06.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Im. Ignacego Łyskowskiego, Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie mebli na wymiar wdł. załącznika

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

-O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia : 24.07.2023 – 18.08.2023
 1. Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 30.06.2023 do godz. 9.00

w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/06/2023. Nie otwierać do dnia 06.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno,

W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 30.06.2023 do godz. 9.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

                                                   

2 medale w lekkoatletyce


2 medale (1 złoty i 1 srebrny) zdobyli sportowcy z naszej szkoły w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS juniorów młodszych i juniorów w lekkoatletyce w Pile (10-11.06.2023).

Wiktor Złotowski wygrał konkurs rzutu młotem juniorów (U-20) z wynikiem 62,98 m (rekord życiowy) i został tym samym Mistrzem Polski LZS.

Natomiast młodszy brat Wiktora, Szymon Złotowski zajął drugie miejsce w rzucie oszczepem z wynikiem 53,92 m.

Gratulacje!

Więcej…

Odyssey of the Mind w USA – film


Najlepsza w Powiecie z języka angielskiego


Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego odbył się w tym roku w naszej szkole. Wzięli w nim udział wybrani uczniowie klas niematuralnych wszystkich szkół średnich powiatu. Mimo że pytania konkursowe bazowały na zagadnieniach maturalnych z poziomu rozszerzonego, większość poradziła sobie bardzo dobrze. Najlepsza w powiecie okazała się jednak uczennica naszej szkoły, czyli Alina Radin z 4 klasy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że niebawem Alina będzie mogła jeszcze bardziej doskonalić swoje umiejętności językowe, ponieważ z grupą innych uczniów leci do Detroit w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie brać udział w światowym finale Odyssey of The Mind.

Drugie miejsce zajęła Michalina Jabczyńska z LO w Chełmnie, natomiast trzecie Natalia Wylangowska także uczennica naszej szkoły, także uczennica klasy 4 technikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Więcej…

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/05/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

 • remont Sali lekcyjnej 202 na II piętrze w budynku szkoły wraz z materiałem,
 • remont pokoi noclegowych nr 308 oraz 332 na II piętrze w budynku internatu wraz z materiałem.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 02.05.2023 na kwotę: netto: 24 000 zł,  słownie zł: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100

3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie http://grubno.pl, , dnia 04.05.2023r.

4. Zapytanie ofertowe zostało przekazane następującym Wykonawcom*: www.grubno.pl

5. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Zakład Murarski „SYSTEM” Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno 23 650,00 28 069,50 94,74
Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD Wojciech Dajewski, Ul. Grubno 59E, 86-212 Stolno 22 400,00 26 592,00 100
AM PROJECT MICHAŁ MIKOŁAJCZYK, Ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 23 500,00 27 960,00 95,11

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Usługi Remontowo-Budowlane WOJD-BUD Wojciech Dajewski, Grubno 59E, 86-212 Stolno

7. Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt

Najlepszy eko-pokój w Polsce


Wyniki konkursu na najlepszy eko-pokój w ramach HOTELOWY TYDZIEŃ ZIEMI 2023
I miejsce: TEAM „Hotelarze z pasją” z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w składzie: Agata Wolak i opiekun-nauczyciel – Andrzej Wojciechowski. Nagrodą jest pobyt w Scandinavia Resort w Zatorze + wejściówki do EnergyLandia.  Pobyt obejmuje 1 nocleg w kontenerach Scandi Marine oraz śniadanie
Jury konkursu, składające się z Agata Delmaczynska – Green Officer Hotelarz , Joanna Maraszek z Plan Be Eco, Karol VVeber – Enjoy your stay oraz Yana Korzh – Prezesa Stowarzyszenia Hotelmania, oceniało prace uczniów w 4 kategoriach:

POSTĘPOWANIE NR 01/05/2023 na remont pomieszczeń szkolnych


Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

 1. remont Sali lekcyjnej 202 na II piętrze w budynku szkoły wraz z materiałem,
 2. remont pokoi noclegowych nr 308 oraz 332 na II piętrze w budynku internatu wraz z materiałem.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Termin realizacji zamówienia : 15.05.2023 – 31.07.2023

Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

 1. W przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/05/2023. Nie otwierać do dnia 05.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, Stolno 86-212
 2. W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy. — maj 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogromny sukces na Odysei Umysłu


Blisko 2 tysiące uczniów i studentów z całej Polski brało udział w tegorocznym 32 finale międzynarodowego konkursu kreatywności – Odyseja Umysłu. Nasza reprezentacja brała udział w rozwiązaniu problemu nr 2 – machina ma moc.  Drużyna spisała się na piątkę i zdobyła drugie miejsce w swojej grupie wiekowej. Teraz czas na międzynarodowy finał, który odbędzie się w USA. Grupę tworzyli: Nina Durczak, Alina Radin, Klara Wagner, Kamil Marczak i Paweł Milaszewski oraz trenerki p. Beata Wróbel-Zawadzka i p. Aneta Czarnecka-Malicka. Jesteśmy dumni, ogromne gratulacje dla całej ekipy.

Więcej…

Aż 7 uczniów z dyplomami


XXIV Regionalny Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą Pisankę i Kartkę Wielkanocną” organizowany przez Chełmiński Dom Kultury został rozstrzygnięty. Jury zdecydowało, że aż 7 uczniów z naszej szkoły zasługuje na wyróżnienie, w tym dwie uczennice otrzymały pierwsze miejsce. Wynik to świetny zważywszy, że nadesłano aż 130 pisanek i 208 kartek z 14 placówek.
Nagrody wręczała pani Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury Kamila Cieślewicz oraz Burmistrz Miasta Chełmna Artur Mikiewicz.

Więcej…

Pan Kurator gratuluje


29 marca 2023 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik spotkał się w siedzibie Kuratorium z 9 zwycięzcami I edycji konkursu „Zawodowiec Roku 2022„ – nauczycielami ze szkół branżowych i techników województwa kujawsko-pomorskiego. Nauczycielom towarzyszyli dyrektorzy szkół. Oczywiście nie zabrakło silnej reprezentacji naszej szkoły, jako że aż trzy nauczycielki zostały zaproszone na to spotkanie: Sylwia Drążkowska-Murak (Zawodowiec Roku 2022), Honorata Kopp-Ostrowska (wyróżnienie), Monika Ośmiałowska (wyróżnienie) w towarzystwie Pani Dyrektor Doroty Żulewskiej.

Więcej…

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/03/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania mebli na wymiar wdł. załacznika


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24.03.2023, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
PERFEKT – MEBLE, Piotr Szymański, Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno 22 000,00 22 000,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

PERFEKT – MEBLE

Piotr Szymański

Brzozowo, ul. Długa 10, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru:

Najniższa cena – wynik 100 pkt

Ogromny sukces naszej szkoły


Aż trzech nauczycieli wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie „Zawodowiec Roku 2022”, w tym jeden najwyższy tytuł dla Sylwii Drążkowskiej-Murak – Zawodowiec Roku 2022 w kategorii architektura krajobrazu. Pozostałe nagrody: Honorata Kopp-Ostrowska – wyróżnienie, kategoria rolnictwo, Monika Ośmiałowska – wyróżnienie, kategoria grafika komputerowa.

Zważywszy, że w województwie kujawsko-pomorskim przyznano jedynie 9 wyróżnień, wynika z tego, że jedna trzecia najlepszych nauczycieli zawodu w województwie pracuje w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.

Konkurs „Zawodowiec Roku 2022” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź. Celem I edycji konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego.

Więcej…

Kontakt


Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno (biuro MKZP – budynek szkoły biuro 21)

Konto bankowe prowadzi bank: Nicolaus Bank, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,

nr konta: 82 9486 0005 0003 1411 2000 0001

Więcej…

Zarząd MKZP


Zarząd MKZP w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 16.02.2023 ukonstytuował się następująco:

 1. Przewodniczący – Andrzej Wojciechowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
 2. Wiceprzewodniczący – Edward Gadzikowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
 3. Sekretarz – Emilia Majchrzak – przedstawiciel CKZ w Grubnie

Więcej…

Komisja Rewizyjna MKZP


Komisja Rewizyjna MKZP w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 16.02.2023 ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący – Izabela Chylińskaprzedstawiciel ZS CKZ w Grubnie
 2. Wiceprzewodniczący – Andżelina Zapałowskaprzedstawiciel ZS CKZ w Grubnie
 3. Sekretarz – Izabela Walickaprzedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie

 

Więcej…