Drodzy Ósmoklasiści! Drodzy Rodzice!


Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) rozpoczynamy rekrutację do 5-letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia. Wniosek o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej jest do pobrania tutaj. Wszystkie terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się poniżej.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (zapakowany w koszulkę) można złożyć w sekretariacie szkoły lub wrzucić do specjalnie przygotowanej urny w holu głównym szkoły.

Od 17 maja wniosek o przyjęcie do szkoły można wypełnić również w formie elektronicznej pod tym linkami (wniosek do Technikum, wniosek do Szkoły Branżowej).

Wersja online jest przeznaczony dla tych kandydatów, którzy wstępnie rozważają naukę w naszej szkole. Jest to formularz, który będzie aktywny tylko do 21 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00.

Kandydaci, którzy są zdecydowani, muszą złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca br. (środa) do godz. 15.00. Przypominamy, że wniosek o przyjęcie do szkoły powinien być podpisany zarówno przez kandydata jak i rodzica/opiekuna prawnego. Tylko takie wnioski będą brane pod uwagę przez komisję rekrutacyjną.

 

Dyrekcja szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. Od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 21 lipca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021 r.
6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.⃰ od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021 r.
11. Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 3 sierpnia 2021 r.
12. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r.
13. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Informacje dodatkowe


Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół, rozszerzeniach oraz
przedmiotach branych pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: zestawienie