Terminy rekrutacji 2024/2025


Terminy postępowania rekrutacyjnego 2004/2005

Terminy postępowania rekrutacyjnego  do klas pierwszych

5–letniego Technikum i 3–letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

na rok szkolny 2024/2025

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 13 maja 2024 r. (poniedziałek)

do 14 czerwca 2024 r. (piątek)

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 25 czerwca 2024 r. (wtorek)

do 9 lipca 2024 r. (wtorek)

do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 10 lipca 2024 r. (środa)
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 15 lipca 2024 r.

(poniedziałek)

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 lipca 2024 r. (wtorek)

godz.12.00

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 13 maja 2024 r. (poniedz.)

do 17 lipca 2024 r. (środa)

7. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.⃰ do 19 lipca 2024 r. (piątek)

do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

22 lipca 2024 r. (poniedziałek)

godz. 12.00

 

od 22.07.2024 r. od godz. 12:00 do 09.08.2024 r. do godz. 15:00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 22 lipca 2024 r. (poniedziałek)
11. Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 23 lipca 2024 r. (wtorek)
12. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
13. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
15. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły