Informacje o bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych


Zasady i kryteria rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe – pytania i odpowiedzi

Co to jest Kwalifikacyjny kurs zawodowy KKZ?

 • Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy kwalifikacyjne są najprostszą drogą do zdobycia tytułu technika, zastępują dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych

 Kto może uczestniczyć w KKZ?

 • Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa);
 • Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki.
 • Osoba, która posiada zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

Co daje ukończenie KKZ?

 • Osoba, która uzyskała zaliczenie KKZ, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 • Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji.
 • Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Zasady rekrutacji

Przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba miejsc, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów, o których mowa w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany  kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane sąpod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • samotne wychowywanie dziecka przez  kandydata

Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza  się:

 • oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.)
 • prawomocnym wyrokiem sądu orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (podanie) o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (do pobrania).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum).
 3. Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół.
 4. Odpowiednie zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (patrz: Kryteria, pkt. 2.)