WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 03/09/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego rozbudowy sieci internetowej w budynku internatu


W dniu 29.09.2023 zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców):

 

  1. Kubicom Jakub Jakubowski, Klamry 39d, 86-200 Chełmno
  2. InfoHelp24, Rafał Jendryczka, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno
  3. BITLAND Mariusz Wronkowski, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

l.p. Nazwa oferenta Cena brutto
1 Kubicom Jakub Jakubowski, Klamry 39d, 86-200 Chełmno

 

19 969,57 zł
2 InfoHelp24, Rafał Jendryczka, ul. Szkolna 4/26, 86-200 Chełmno

 

19 520,85 zł
3 BITLAND Mariusz Wronkowski, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno 19 000,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

BITLAND Mariusz Wronkowski, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno

z ceną: 19 000,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy zł 00/100  )