WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 03/07/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu tablicy multimedialnej wraz z projektorem krótkoogniskowym i wizualizerem


W wyniku przeprowadzonego postępowania (zapytania ofertowego) w wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
BIURO BAZAR SP. Z O.O.

UL. Miechowska 14

85-875 Bydgoszcz

11 159,16 13 725,77 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

BIURO BAZAR SP. Z O.O., Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena – wynik 100 pkt