POSTĘPOWANIE NR 02/10/2023 na zakup POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA


            Data  26.10.2023r.

postępowanie nr 02/10/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.       Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1 – 2.4 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

˗          postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)

˗          zamówienie zostało podzielone na 4 części:

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej – załącznik nr 2.1,

część 2 – wyposażenie do sekretariatu – załącznik nr 2.2,

część 3 – wyposażenie do biur administracji – załącznik nr 2.3,

część 4 – wyposażenie do pracowni języka polskiego – załącznik nr 2.4,

˗          Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych,

˗          w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,

˗          oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,

˗          cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia, m.in. koszt transportu/dostawy,

˗          Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,

˗          Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Złożenie więcej niż jednej oferty na jedną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,

˗          W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.

˗          Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

˗          Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,

˗          Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

3.       Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

4.       Wykaz wymaganych dokumentów:

˗          wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY

˗          wypełniony i podpisany załącznik nr 2.1 – 2.4 – KOSZTORYS

 

5.       Kryteria oceny ofert:

 

KRYTERIUM
WAGA
Oferowana cena  100 %
§  Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

 

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 100

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

6.       Termin realizacji zamówienia oraz związania z ofertą

Termin realizacji: do 24.11.2023

Termin związania z ofertą: 14 dni

 

7.       Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 07.11.2023 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

˗          W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

˗          lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): marcin.sowinski@grubno.pl

˗          w przypadku formy pisemnej ofertę złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 02/10/2023, część …..”, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości „Oferta do postępowania nr 02/10/2023, część …..”,

8.       Dodatkowe informacje

a)      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl

b)      Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

 

9.       Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, adres e-mail: sekretariat@grubno.pl, nr tel. 56 686 21 78

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

– w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

– na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

PLIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2.1

załącznik nr 2.2

załącznik nr 2.3

załącznik nr 2.4

załącznik nr 3- projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE