POSTĘPOWANIE NR 01/10/2023 na zakup pomocy dydaktycznych


                                                                                  Data  11.10.2023r.

 postępowanie nr 01/10/2023

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1 – 2.8 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)
 • zamówienie zostało podzielone na 8 części:

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni technologii gastronomicznej nr 1– załącznik nr 2.1,

część 2 –  wyposażenie do pracowni obsługi konsumenta– załącznik nr 2.2,

część 3 – pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki – załącznik nr 2.3,

część 4 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechatroniki oraz mechanizacji rolnictwa– załącznik nr 2.4.

część 5 – pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do sal lekcyjnych– załącznik nr 2.5.

część 6 – pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej – załącznik nr 2.6.

część 7 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa – załącznik nr 2.7.

część 8 – wyposażenie do pracowni technologii gastronomicznej nr 2– załącznik nr 2.8,

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia, m.in. koszt transportu/dostawy,
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Złożenie więcej niż jednej oferty na jedną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2.1 – 2.4 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert:

 

KRYTERIUM WAGA
Oferowana cena  100 %

 

 • Wartość punktowa ceny bruttowyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 100                       

      C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania z ofertą

Termin realizacji: do 03.11.2023

Termin związania z ofertą: 14 dni

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20.10.2023 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

 • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): marcin.sowinski@grubno.pl
 • w przypadku formy pisemnej ofertę złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 01/10/2023, część …..”, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości „Oferta do postępowania nr 01/10/2023, część …..”,
 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2.1 załącznik nr 2.2

załącznik nr 2.3 załącznik nr 2.4

załącznik nr 2.5 załącznik nr 2.6

załącznik nr 2.7 załącznik nr 2.8

załącznik nr 3.1 – projekt umowy – dotyczy części 1, 2 i 3

ZAPYTANIE OFERTOWE