POSTĘPOWANIE NR 02/06/2024 w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy


Data  21.06.2024r.

 

POSTĘPOWANIE nr 02/06/2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56

86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78

e-mail: sekretariat@grubno.pl

http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 2 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 14 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151) oraz innych odpowiednich przepisów prawa. Na podstawie tych przepisów oferent zobowiązany jest do dokonania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.

W ramach realizacji usługi Oferent zapewnia:

 • organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla 2 osób;
 • organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii T dla 14 osób;
 • instruktorów prawa jazdy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T i kategorii B;
 • salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt i bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć w ramach kursów prawa jazdy kat. B i T;
 • profesjonalny plac manewrowy do prowadzenia zajęć praktycznych spełniający niezbędne wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu prawa jazdy kat. B i T;
 • pojazd do prowadzenia zajęć praktycznych kursu prawa jazdy kat. B i T spełniający wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki jazdy;
 • materiały dydaktyczne (w formie papierowej lub elektronicznej) dla uczestników kursu prawa jazdy kat. B i T;
 • ubezpieczenie każdej osoby uczestniczącej w kursie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w kursie oraz w drodze na i z miejsca prowadzonego kursu;
 • wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B i T dla każdej osoby uczestniczącej w kursie, oraz kserokopię kart prowadzenia zajęć z podpisami uczestników kursu;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
 • realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

 

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie Umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. Zm.)
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

– Miejsce realizacji kursu kategorii B i T powinno znajdować się  w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.

– Praktyczna nauka jazdy w ramach kursu kategorii B i T powinna być realizowana między innymi na terenie, na którym znajdują się trasy egzaminacyjne egzaminu państwowego przewidzianego dla uczestników kursu prawa jazdy kategorii B i T.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 1. Kryteria oceny ofert:

 

KRYTERIUM WAGA
Oferowana cena  100 %

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

 

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 100                       

      C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania z ofertą

Termin realizacji: 04.07.2024 do 31.08.2024r.

Termin związania z ofertą: 14 dni

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 04.07.2024 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

 • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56

86-212 Stolno

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): wojciechowski@grubno.pl
 • z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 02/06/2024”
 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: wojciechowski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

formularz

wzór umowy

zapytanie ofertowe