POSTĘPOWANIE NR 02/05/2023 na zakup komputerów


postępowanie nr 02/05/2023

Grubno, 04.05.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. 56 686 21 78

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawów komputerowych (w skład zestawu wchodzi: laptop, monitor 24”, bezprzewodowa klawiatura, bezprzewodowa mysz)  – 3 zestawy

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 

 1. Termin realizacji zamówienia : 15.05.2023 – 31.05.2023

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

 

 1. w przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 02/05/2023. Nie otwierać do dnia 05.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego
 2. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno
 3. W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl

w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

Załącznik nr 1 – opis

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE