POSTĘPOWANIE NR 01/12/2023 na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia za zajęcia praktyczne i zawodowe


                                                                                  Data  05.12.2023r.

 

postępowanie nr 01/12/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia na zajęcia praktyczne i zawodowe

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1-2.5 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)
 • zamówienie zostało podzielone na 4 części:

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa

część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka obcego zawodowego

część 3 – wyposażenie toalet

część 4 – sprzęt kuchenny

część 5 – wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia, m.in. koszt transportu/dostawy,
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Złożenie więcej niż jednej oferty na jedną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2.1 – 2.5 – KOSZTORYS

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

KRYTERIUM WAGA
Oferowana cena  100 %

 

 • Wartość punktowa ceny bruttowyliczona ze wzoru:

 

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 100                       

      C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Termin realizacji zamówienia oraz związania z ofertą

Termin realizacji: do 19.12.2023

Termin związania z ofertą: 14 dni

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.12.2023 do godziny 14.45

Dopuszcza się złożenie oferty::

 • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): sowinski@grubno.pl
 • w przypadku formy pisemnej ofertę złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 01/12/2023”, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości „Oferta do postępowania nr 01/12/2023”,
 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

załącznik nr 3- projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 2.1

załącznik nr 2.2

załącznik nr 2.3

załącznik nr 2.4

załącznik nr 2.5

załącznik nr 1 – formularz oferty