zapytanie ofertowe na remont trzech pomieszczeń szkolnych o łącznej powierzchni ścian i sufitów 250m2


Przedmiotem zamówienia jest remont trzech pomieszczeń szkolnych o łącznej powierzchni ścian i sufitów 250m2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

ZAPYTANIE OFERTOWE

wzór umowy – trzy pomieszczenia

 

Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.11.2021 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

  • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

  1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56

86-212 Stolno

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): marcin.sowinski@grubno.pl
  • z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 1/11/2021”
  1. Dodatkowe informacje
  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl
  3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.