ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz kursu prawo jazdy kategorii T

Grubno,  10.10.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kategorii B oraz kursu prawo jazdy kategorii T

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia publicznego opisanego poniżej.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

IZamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno 56, 86-212 Stolno

NIP 875-11-79-593

Tel. 56 686 21 78

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 12 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 19 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny spełniać wymogi Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz. 151 ze zm) oraz innych odpowiednich przepisów prawa.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

 1. organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 12 osób
 2. organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. T dla 19 osób
 3. instruktorów prawa jazdy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia kursów prawa jazdy kat. B i kat. T,
 4. salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt i bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach kursów prawa jazdy kat B i T,
 5. profesjonalny plac manewrowy do prowadzenia zajęć praktycznych spełniający niezbędne wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kat. B i T,
 6. pojazdy do prowadzenia zajęć praktycznych kursów prawa jazdy kat. B i T spełniające wymogi bezpieczeństwa jazdy, przystosowane do nauki jazdy,
 7. materiały dydaktyczne (w formie papierowej lub elektronicznej) dla uczestniczek i uczestników kursu prawa jazdy kat B i T,
 8. ubezpieczenie każdej osoby uczestniczącej w kursie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w kursie oraz w drodze na i z miejsca prowadzenia kursu,
 9. wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu prawa jazdy kat B. i kat T. dla każdej osoby uczestniczącej w kursie, oraz wpis do indeksu ucznia o ukończeniu kursu,
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
 11. realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

III. Wymagania dotyczące Wykonawcy oraz realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 1. Miejsce realizacji kursu teoretycznego kategorii B i T powinno znajdować się na terenie Chełmna lub Grubna lub w odległości nie większej niż 6 km od siedziby szkoły.
 2. Praktyczna nauka jazdy w ramach kursu kategorii B i T powinna być realizowana między innymi na terenie, na którym znajdują się trasy egzaminacyjne egzaminu państwowego przewidzianego dla uczestników kursu prawa jazdy kategorii B i T.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:

24.10.2014 – 24.12.2014

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

VI. Kryteria wyboru oferty:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium: cena brutto.

Wartość punktowa wagi tego kryterium wynosi 100%.

 

VII. Informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium wyboru oferty:

Punkty przyznawane za podane w pkt VI kryterium liczone będą według następującego wzoru:

 

Pk = [C min/Cr x 100 %] x 100

 

gdzie:

Pk – ilość punktów [pkt]

C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

C r – cena brutto oferty rozpatrywanej

 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium wyboru oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załączonego wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta /w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy złożyć stosowne pełnomocnictwo/.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) Kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (lub aktualny wydruk z CEIDG),

b) Kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

c) Kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy + oświadczenie o aktualności wpisu (jeśli dotyczy),

 1. Wszystkie kserokopie dokumentów złożonych wraz z ofertą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno 56, 86-212 Stolno

z dopiskiem: Kurs prawa jazdy kategorii B i T 2014

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2014r. godz. 12:00 /decyduje data wpływu do/.

 1. Oferty złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Edward Gadzikowski – kierownik szkolenia praktycznego

nr telefonu 56 686 21 78,

 

XI. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania każdego oferenta, który złożył ofertę oraz podpisze umowę na wykonanie usługi z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

 1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
 2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                   załącznik do pobrania:

KMBT28220141010090335   – wersja PDF

zapytanie ofertowe nauka jazdy 2014   – wersja MS Word                                               Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.