OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY nr 1/S/2024 ZBĘDNYCH I NIEPRZYDATNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO


Grubno, 05.07.2024r.

ZS.535-19/2024/MS

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

nr 1/S/2024

ZBĘDNYCH I NIEPRZYDATNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO

na podstawie Zarządzenia nr 24/2020 Dyrektora Zespołu Szkół CKZ w Grubnie z dnia 30.06.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w dalszej działalności szkoły

 

Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającej:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,

Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na zakup składników majątku ruchomego. Wszystkie składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie Sprzedającego w godzinach 10.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (56 686 21 78).

 1. Szczegółowe zestawienie wszystkich sprzedawanych składników majątku wraz z ich opisem technicznym znajduje w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Cena wywoławcza poszczególnych składników majątku zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wysokość wadium: warunkiem wzięcia udziału w przetargu będą mieli Oferenci, którzy najpóźniej do dnia 05.08.2024 do godz. 9.00 wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium jest uznane za wpłacone jeżeli w dniu 05.08.2024 o godz. 9.00 będzie zaksięgowane na koncie Sprzedającego.

Nr konta do wpłaty wadium: 80 9484 1163 2726 0753 0777 0005 w tytule: „wadium do pozycji nr …. przetarg 1/S/2024”

 1. Wadium stanowi zabezpieczenie dotrzymania warunków podpisania umowy w ramach przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Jeśli Oferent nie wpłaci wadium w terminie, jego oferta podlega odrzuceniu i nie ma możliwości uzupełnienia tego braku.

 1. Wymagania: Oferent, który pragnie wziąć udział w przetargu należy złożyć swoją ofertę na załączniku nr 3 oraz wpłacić wadium zgodnie z punktem nr 3 ogłoszenia.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna w szczególności zawierać:

 • imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta,
 • nazwę przedmiotu, oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia).
 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 05 sierpnia 2024 r. do godziny 9.00 (decyduje data wpływu do Sprzedającego) w następujący sposób:

– w formie pisemnej w postaci papierowej przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Sprzedającego, z dopiskiem „oferta na zakup składników majątku rzeczowego – nie otwierać do dnia 05.08.2024r. godzina 09.10” lub

osobiście składając ofertę w sekretariacie (pokój nr 2) w formie pisemnej w postaci papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup składników majątku rzeczowego – nie otwierać do dnia 05.08.2024r. godzina 09.00”

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.08.2024r., o godzinie 09.10 w siedzibie Zespołu Szkół CKZ w Grubnie, 86-212 Stolno – gabinet dyrektora.
 2. Komisja ma prawo odrzucić ofertę, jeśli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wnosiła wadium,
  2. nie zawiera danych o których mowa w ust. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 3. Termin związania z ofertą wynosi 14 dni liczone od daty otwarcia ofert.
 4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najwyższa oferowana cena. Wynik zostanie ogłoszony na stronie grubno.pl, a wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.
 5. Wybór oferty nie podlega oprotestowaniu. Organizatorowi przetargu zgodnie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 6. Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół CKZ w Grubnie, jednak nie później niż 7 dni od podpisania protokołu z przetargu.
 7. Szczegółowych informacji dotyczących ww. składników udziela Pan Marcin Sowiński (kierownik gospodarczy) w formie pisemnej: marcin.sowinski@grubno.pl

 

Zatwierdzam

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Edyta Chrapińska

 

PLIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

ZAŁĄCZNIK-NR-1 – wykaz składników majątku ruchomego

załącznik nr 1 do Wykazu Składników Majątku

załacznik nr 2 do Wykazu Składników Majątku

ZAŁĄCZNIK-NR-2 – informacja o cenie wywoławczej

ZAŁĄCZNIK NR 3 – formularz oferty pisemnej