WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 – INFORMACJA


W roku szkolnym 2016/17 w ramach rządowego programu „WYPRAWKA SZKOLNA” w formie dofinansowania zakupu podręczników pomocą obejmuje się uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

Podstawą do zwrotu kwoty przysługującej jako dofinansowanie będzie faktura imienna na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego.

WNIOSEK WYPRAWKA 2016