Uwaga gimnazjaliści !


Dnia 5 lipca 2016 roku Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Listy są wywieszone na tablicy w holu głównym placówki.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, które dostarczyły kopie dokumentów (świadectwo, zaświadczenie

o wynikach egzaminu gimnazjalnego), powinny najpóźniej do 25 lipca 2016 roku do godziny 15.00, dostarczyć oryginały wyżej wymienionych dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostanie ogłoszona w dniu 27 lipca 2016 roku
o godzinie 12.00.