„W POSZUKIWANIU NAJPIĘKNIEJSZEGO KRAJOBRAZU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”


image001Konkurs fotograficzny

„W POSZUKIWANIU NAJPIĘKNIEJSZEGO KRAJOBRAZU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ” skierowany jest do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chełmińskiego, wqbrzeskiego i grudziqdzkiego.

CELEM KONKURSU JEST:

 • pobudzenie zainteresowania młodzieży krajobrazem regionu,
 • podwyższenie poziomu wiedzy na temat walorów turystycznych ziemi chełmińskiej,
 • uwrażliwienie na piękno otaczającego krajobrazu,
 • odnalezienie najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu ziemi chełmińskiej,
 • budowanie tożsamości lokalnej,
 • promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku ziemi chełmińskiej,
 • rozwój i odkrywanie talentów wśród młodzieży,
 • rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania,
 • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji o lokalnej przyrodzie.

TECHNIKA PRAC:

 • fotografia czarno-biała, fotografia kolorowa; forma113/18 cm (maksymalnie 3 zdjęcia od 1 uczestnika o zróżnicowanej tematyce).

PRACE POWINNY ZAWIERAĆ:

 • metryczkę, dołączoną do każdego zdjęcia, zawierającą:
 • imię i nazwisko, wiek autora, adres i telefon;
 • imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki patronującej,
 • lokalizację i opis fotografowanego miejsca,
 • kopię elektroniczną zdjęcia na płycie CD / DVD w formacie jpg.

DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

 • komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

NAGRODY:

 • w każdej kategorii ufundowane zostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

TERMINY:

 • prace należy dostarczyć w terminie do 18 kwietnia 2016 r. na adres: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40 a., 86-200 Chelmno (sekretariat) lub do pracowni 315i do p. Sylwi Drążkoweskiej-Murak i Marty Przybylskiej z dopiskiem:

„ W POSZUKIWANIU NAJPIĘKNIEJSZEGO KRAJOBRAZU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”

 

PODSUMOWANIE KONKURSU:

 • wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w Zespole Szkól CKP w Grubnie w dniu 21.04.2016 roku (o terminie i godzinie podsumowania konkursu organizator powiadomi telefonicznie).

UWAGI:

 • organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek nadesłanych drogą pocztową,
 • prace powinny być opisane na dołączonej metryczce (opisane z przodu nie będą oceniane),
 • organizator wyklucza prace zbiorowe,
 • prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,
 • informacje szczegółowe: Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży; tel. 531 314 422,
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

–           Przystępując  do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań w organizacji konkursu (publikacje, ogłoszenia wyników, upowszechnianie prac na stronach internetowych organizatorów  itp.)