Przetarg nieograniczony na dostawę miału na rok 2016

Grubno, dnia 09.11.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

tel.  566862178, fax  566862178

działając na mocy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.) z póż. zm.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dostawę miału dla  Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie

Do przetargu mogą przystąpić dostawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny gwarantujące fachową i terminową realizację zadania.

Termin realizacji od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie zamawiającego (sekretariat szkoły).

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Marcin Sowiński – kierownik gospodarczy ZS CKP w Grubnie tel 56 686 21 78

Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2015 roku o godz. 1300.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat szkoły).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 grudnia 2015 r. o godz. 1310 w gabinecie dyrektora.

PLIK DO POBRANIA:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę miału wraz z załącznikami

Uwaga !!!

Został uszczegółowiony pkt. I „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” – na str. 2 SIWZ (zmiany zaznaczono na czerwono)Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.