Konkurs na prezentację multimedialną „Razem przeciw dopalaczom”


aaaaaZapraszamy do udziału w szkolnych eliminacjach konkursu
organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy

Celem konkursu jest:
· zwiększenie wiedzy oraz ukształtowanie świadomości młodych ludzi na temat skutków zdrowotnych i społecznych, wynikających z używania środków zastępczych, tzw. „dopalaczy”,
· uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zdrowotnych wynikających z używania „dopalaczy”,
· pozyskanie cennych pod względem twórczym i dydaktycznym prezentacji multimedialnych, służących do prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży,
· wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną, do działań związanych z profilaktyką uzależnień.
Zasady konkursu i warunki uczestnictwa

 


1. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu prezentacji multimedialnej, (zawierającej nie więcej niż 24 slajdy) w przedmiocie konkursu wynikającym z niniejszego regulaminu.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne, wcześniej nigdzie nie publikowane.
3. Prace, wykonane w programie Microsoft Power Point, należy dostarczyć na płycie CD.
4. Pierwszy slajd powinien zawierać takie informacje jak:
5. tytuł prezentacji „Razem przeciw dopalaczom”,
6. imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły,
7. miejscowość i rok powstania pracy.
8. Treść powinna być zilustrowana fotografiami, rysunkami, wykresami, itp. w zależności od inwencji autora.
9. Na końcu pracy powinny być podane źródła wiedzy (bibliografia, strony www) – z których korzystano, przy opracowywaniu prezentacji multimedialnej.
10. Płytę należy czytelnie opisać, podając takie informacje jak:
11. imię, nazwisko i wiek autora pracy,
12. nazwę i adres szkoły, e-mail,
13. nr telefonu do kontaktu,
14. imię i nazwisko nauczyciela (jeżeli praca była tworzona pod jego kierunkiem).
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i powielania prac konkursowych — na co uczestnik konkursu wyraża zgodę
16. Prace wybrane przez jury będą udostępnione szkołom do prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży.
17. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Ustala się następujący zakres tematyczny, który należy podjęć w prezentacji:
· mechanizmy powstawania uzależnień,
· czynniki ograniczające ryzyko uzależnienia,
· czynniki wpływające na rozwój uzależnienia,
· „dopalacze” jako nowe narkotyki — wiedza ogólna,
· konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające z używania nowych narkotyków, tzw. „dopalaczy”,
· narkotyki jako jeden z czynników sprzyjających szerzeniu się HIV/AIDS,
· różnorodne formy profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku uzależnienia od narkotyków – wskazanie alternatywy dla uzależnień (aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu).

Materiały pomocne do wykonania prezentacji można znaleźć u szkolnego pedagoga

Prace będą oceniane pod względem zawartości merytorycznej oraz czytelności przekazu, walorów estetycznych, wykorzystanych pomysłów i technicznej jakości pracy oraz poprawności językowej (stylistyka, ortografia). Mile widziane oryginalne ujęcie tematu prezentacji.

Z otrzymanych prac komisja konkursowa wyłoni jedną która zostanie zakwalifikowana do kolejnego etapu. W etapie wojewódzkim pierwsze trzy miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe o równowartości kolejno
I-300zł, II-200zł, II-100zł

Prace należy dostarczyć do 26 października do szkolnego pedagoga – Pauliny Śladowskiej lub Marty Przybylskiej