„Wyprawka szkolna 2014″

WYPRAWKA SZKOLNA 2014 – WNIOSKI

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”, może być udzielona uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/15 do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, technikum ) oraz uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/15 do szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników).

 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. W przypadku uczniów klas III należy natomiast uwzględnić kryterium dochodowe, które nie może przekraczać 539 zł na osobę. Pomoc może też być udzielona uczniom klas III, którzy nie spełniają kryterium dochodowego (czyli je przekraczają), a mają szczególnie trudną sytuację (przypadki określone w Druku nr 2). W związku z powyższym, jeśli ktoś zamierza skorzystać z pomocy, powinien zapoznać się z Drukami, które są w załączeniu, wybrać odpowiedni dla siebie (nr 1, 2 lub 3), poprawnie go wypełnić i do dnia 4-go września 2014 roku złożyć u dyrektora szkoły.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.