Wyprawka szkolna

INFORMACJA DOTYCZĄCA „WYPRAWKI SZKOLNEJ 2013/2014”

Dyrektor Zespołu Szkół CKP w Grubnie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych  w 2013 roku programem „Wyprawka Szkolna” objęci będą uczniowie rozpoczynający naukę w:

  • klasie II  zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456 zł na osobę w rodzinie,
  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku,  gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 będzie wynosić:

  • w zasadniczej szkole zawodowej: dla uczniów klasy II  oraz uczniów niepełnosprawnych – do 390 zł;
  • w technikum: dla uczniów klasy II oraz uczniów  niepełnosprawnych – do 445 zł.

Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia/prawnych opiekunów. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem pedagoga szkolnego w terminie do 6 września 2013r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dofinansowanie będzie zwracane po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników.

 

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.