Dofinansowanie zakupu podręników


Uwaga rodzice uczniów klas I

 

W roku szkolnym 2012/2013 udzielana będzie pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z wymienionych kryteriów i będzie przysługiwać:

  1. 1.   uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe tj. 351 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.
  2. 2.   uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Poniżej treść Zarządzenia Wójta Gminy Stolno w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu  podręczników  na rok szkolny 2012/2013.

ZARZĄDZENIE   NR  49/12

WÓJTA GMINY STOLNO

                                                    z dnia    23 lipca  2012 roku  

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie

                          zakupu  podręczników  na rok szkolny 2012/2013.

 

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników                     ( Dz.U.,   poz.706)  zarządza się  co następuje:

 

§ 1. Wnioski o dofinansowanie zakupu  podręczników dla uczniów:

 

– rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV szkoły podstawowej                    i w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum),

– uczniów słabowidzących, niesłyszących   z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną   z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających  w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół  ponadgimnazjalnych,

 

składać należy  w szkole, do której uczeń  będzie uczęszczał, w terminie do dnia 5 września 2012 roku.

 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Inspektorowi ds. oświaty

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Wójt

Jerzy Rabeszko