WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/01/2024 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonanie rocznej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


W dniu 16.01.2024 zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców):

 

  1. inspektorbudowlany@wp.pl
  2. karasiewicz@ibsbudownictwo.pl
  3. janowicz57@wp.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 P.N.B. PRZEGLĄDY NADZORY BUDOWLANE Piotr Janowicz, ul. Mogileńska 10, 85-165 Bydgoszcz 1500,00 brutto

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

P.N.B. PRZEGLĄDY NADZORY BUDOWLANE Piotr Janowicz, Mogileńska 10, 85-165 Bydgoszcz

z ceną: 1 500,00 zł  (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100  )