WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/01/2024 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu paliw płynnych (głównie ON, Pb95)


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 PHU SOLO Bożena Wisniewska

Płużnica 62, 87-214 Płuznica

STACJA CIRCLE, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno

28 938,21 zł

 

Rabat 0,10/l

 

 

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

PHU SOLO Bożena Wisniewska

Płużnica 62, 87-214 Płuznica

STACJA CIRCLE, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno

z ceną:

28 938,21 zł  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem  zł 21/100  )

 

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto