WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu samodzielnego centrum druku e-Legitymacji


W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 GRUPA LOCA, ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo, 5410,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

GRUPA LOCA, ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo

z ceną: 5410,00 zł  (słownie: pięć tysięcy czterysta dziesięć zł 00/100  )