WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 07/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu rolet do sal lekcyjnych wraz z montażem


Do dnia składania ofert, uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 POŚREDNICTWO-HANDEL-USŁUGI „Oknet-Lumifil”,

ul. Wodna 19, 86-200 Chełmno

10 200,00 zł

 

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

POŚREDNICTWO-HANDEL-USŁUGI „Oknet-Lumifil”,Wodna 19, 86-200 Chełmno

z ceną:

10 200,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy dwieście zł 00/100  )

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto