WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 05/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU WYPOSAŻENIA DO ŁAZIENEK W POKOJACH NOCLEGOWYCH


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz     10 627,20 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

z ceną: 10 627,20 zł  (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem zł 20/100  )