WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 03/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3
BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz    3 562,06 zł    2 390,00 zł    2 998,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

z ceną:

część 1 – 3562,06 zł  (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł 06/100  )

część 2 – 2390,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt zł 00/100)

część 3 – 2998,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto