POSTĘPOWANIE NR 01/01/2023 na remont pomieszczeń szkolnych


postępowanie nr 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                         Grubno, 30.01.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Im. Ignacego Łyskowskiego, Grubno 56, 86-212 Stolno, Tel. 56 686 21 78

 Opis przedmiotu zamówienia:

2. Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych, w podziale na zadania:

 • remont podsufitki daszka nad wejściem do Sali gimnastycznej wraz z wymianą rynny,
 • remont podsufitki daszka nad wejściem głównym do szkoły,
 • remont gabinetu kierownika internatu p. 110 w budynku szkoły,
 • położenie tynku mozaikowego w dwóch salach lekcyjnych (s. 201, s. 204)
 • remont toalety służbowej na Ip w budynku szkoły,
 • remont pokoju nauczycielskiego s.107 w budynku szkoły,
 • remont nawierzchni przy wejściu głównym do szkoły (wymiana płytek na płyty chodnikowe).

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 • w toku badania i oceny ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie treści ofert oraz o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie uzupełni złożonych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona,
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi,
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia tj. transport oraz montaż
 • Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać lub zmienić swoją ofertę,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,
 • W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej ceny, Zamawiający poprosi o przedstawienie ofert dodatkowych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
 • Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 1. Opis wymagań:

– O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Oferenci , którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
 • wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – KOSZTORYS
 1. Kryteria oceny ofert: CENA 100%

 Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.2023 – 30.04.2023

 Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 10.02.2023 do godz. 9.00

Wprzypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/01/2023. Nie otwierać do dnia 02.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego, Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56,86-212 Stolno

W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl

w terminie do dnia 10.02.2023 do godz. 9.00

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania pod adres e-mail: sowinski@grubno.pl
 3.  Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę za pomocą poczty elektronicznej.

 

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE