POSTĘPOWANIE NR 02/12/2022 na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95).


Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95). Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 28.12.2022 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

  • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): sowinski@grubno.pl
  • z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 02/12/2022”

PLIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE