Komunikat


Na podstawie art. 44q ustawy o systemie oświaty jednym z warunków ukończenia przez ucznia branżowej szkoły I stopnia jest uzyskanie w wyniku klasyfikacji końcowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych. Drugim z warunków ukończenia branżowej szkoły I stopnia jest obowiązek przystąpienia ucznia do egzaminu zawodowego. Uczeń, który nie spełnił tych warunków, powtarza ostatnią klasę do której uczęszcza.