Dzień Praw Człowieka


Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia w rocznicę podpisania przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Deklaracja ustanowiła kanon praw politycznych, obywatelskich i społecznych przysługujących wszystkim ludziom. To pierwszy dokument, dotyczący bezpośrednio praw człowieka, który został uzgodniony i przyjęty przez niemal 200 państw. Doświadczenia II wojny światowej skłoniły państwa do podjęcia aktywnych, jednoznacznych działań, które zminimalizują prawdopodobieństwo powtórzenia się historii masowego łamania praw człowieka i ludobójstwa. Przyjęcie Deklaracji poprzedziło kilka lat dyskusji i niestety zbiegło się to w czasie z narastaniem tzw. zimnej wojny. Niemniej w Deklaracji zawarto to, co w ty okresie jednomyślnie uznano za fundament praw człowieka dla wszystkich ludzi w odniesieniu do takich kwestii, jak: bezpieczeństwo osobiste; wolność od niewolnictwa i tortur; ochrona prawna; wolność słowa; wolność przemieszczania się; wolność religii; wolność zgromadzeń; prawo do pracy; prawo do zdrowia; prawo do edukacji; prawo do kultury i inne. Prawa te przysługują wszystkim „bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice”.

Dzień Praw Człowieka 10 grudnia – prezentacja