Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono deklaracji dostępności : 2020-09-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

adres do korespondencji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno
e-mail: sekretariat@grubno.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Monika Ośmiałowska: monika.osmialowska@grubno.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 686 21 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Budynek szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno

Do budynku prowadzi  1  wejście główne od dziedzińca szkoły

Do wejścia prowadzi: stopień oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy stopniu,

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

  1. Budynek internatu: Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 42, 86-212 Stolno

Do budynku prowadzi  1  wejście:  wejście główne umiejscowione na środku budynku.

Do wejść prowadzą  schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego