ZAPYTANIA OFERTOWE NA ZAKUP: ART. SPOŻYWCZYCH, MIĘS I WĘDLIN, MROŻONEK, PIECZYWA ORAZ OWOCÓW I WARZYW


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł

Zapytania ofertowe na zakup: art. spożywczych

 1. Formularz-ofertowy-art.-spożywcze-marzec2021
 2. wzór-umowy-art.-spożywcze-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-art.-spożywcze-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mięs i wędlin

 1. formularz-oferty-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 2. wzór-umowy-mięsa-i-wędliny-marzec2021
 3. Zapytanie-ofertowe-mięsa-i-wędliny-marzec2021

Zapytanie ofertowe na zakup: mrożonek

 1. formularz-oferty-mrożonki-marzec2021
 2. wzór-umowy-mrożonki-marzec 2021
 3. zapytanie-ofertowe-mrożonki marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: pieczywa

 1. formularz-ofertowy-pieczywo-marzec2021
 2. wzór-umowy-pieczywo-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-pieczywo-marzec 2021

Zapytanie ofertowe na zakup: owoców i warzyw

 1. formularz-oferty-owoce-i-warzywa-marzec2021
 2. wzór-umowy-owoce-i-warzywa-marzec2021
 3. zapytanie-ofertowe-owoce-i-warzywa – marzec 2021

Dane szczegółowe:

 1. Termin realizacji zamówienia : 04.2021 – 30.06.2021
 2. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

  Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2021r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 3. Sposób przygotowania oferty:

  Uwaga. Dokument należy wypełnić na komputerze i wydrukować.

  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 4. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dawid Brzozowski – intendent – 798 723 016
 5. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.