Kalendarium z historii szkoły


– 6 września 1946r. po dokonaniu parcelacji majątku gospodarstwa rolnego, na bazie  pałacu, budynków gospodarczych oraz pozostałych po parcelacji 30 ha gruntów rolnych utworzono Ośrodek Oświaty Rolniczej. Do 1950 roku organizowano tu kursy rolnicze. Pierwszym kierownikiem OOR był pan Gronostaj, a następnym pan Feliks Małkowski.
– 1951r.- utworzono Państwową Szkołę Praktyków Specjalistów Mechanizacji Rolnictwa. Jednym z głównych organizatorów była pani Eleonora Balcerowicz. W szkole tej zorganizowano 7-miesięczny kurs, który ukończyło 54 słuchaczy.

– 1952r.-powołano Podstawową Szkołę Rachunkowości Rolnej Spółdzielni Produkcyjnych. Kierownikiem szkoły został pan Zygmunt Warsicki. Szkoła była  żeńska i mieściła się w  pałacu. Nauka łącznie z praktykami trwała 11 miesięcy. W 1953 roku w szkole uczyło się 69 uczennic w wieku 16-24 lat. Wszystkie uczennice otrzymały pełne stypendium  tj. 263 zł miesięcznie /średnia krajowa w tym czasie  wynosiła 920 złotych./.

– 1955r.- otwarcie Państwowego Technikum Rolniczego z 5-letnim okresem nauczania. Dotychczasowa Szkoła Rachunkowości Rolnej istniała nadal jako szkoła dwuzimowa. Ze szkoły odszedł Zygmunt Warsicki, a obowiązki kierownika tej szkoły przejął  Mirosław Fabiański. Na dyrektora Państwowego Technikum Rolniczego został  powołany Henryk Pawlik.

– 2.X.1956r.- oddano do użytku nowowybudowany internat na 140 miejsc.

– 1959r.- wybudowano boisko sportowe. Boisko powstało z inicjatywy  nauczyciela wychowania fizycznego Franciszka Manikowskiego i dyrektora Henryka Pawlika. Zbudowano go w czynie społecznym przy dużym zaangażowaniu i entuzjazmie młodzieży szkolnej. Determinacja przy budowie była tak duża, że często przed
pójściem na lekcje, młodzież szła pracować przy boisku.
Ten piękny obiekt sportowy usytuowany był w miejscu obecnej nowej szkoły. Z rozmowy z absolwentami technikum, którzy budowali boisko wynika, że byli świadomi tego, że w dalszej perspektywie w tym miejscu przewidywana jest budowa szkoły.

– 10.VIII.1959r.- pod patronatem Państwowego Technikum Rolniczego w Grubnie utworzono w Bajerzu Dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą dla dziewcząt. Nauka trwała 2- zimy tj. od sierpnia do wiosny.
Absolwentki mogły ubiegać się o przyjęcie do średniej szkoły typu zaocznego. Z dniem 1.IX.1965r. szkoła
została przekształcona  w  2-letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą i kształciła młodzież żeńską  i męską.

– 1965r.- utworzono Wydział Korespondencyjny Kształcenia Rolniczego w Grubnie.
Pierwszym kierownikiem nowego wydziału został pan Zbigniew Dzierzęcki. Do Technikum
Korespondencyjnego przyjmowano absolwentów Zasadniczej Szkoły Rolniczej   i szkół Przysposobienia Rolniczego (SPR-y}. Nauka trwała 3 lata.

– 1974r.- powołano 2-letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą dającą uprawnienia i tytuł  rolnika wykwalifikowanego.

– 1975r.- przeprowadzka szkoły do nowowybudowanego budynku. Uroczyste otwarcie  nowego obiektu.
Nowe boisko sportowe okazało się mało funkcjonalne i po trzech  latach użytkowania zostało w czynie społecznym przebudowane. /między innymi dobudowano bieżnię okólną/  W tym też roku szkoła z Bajerza wraz z kadrą została  przeniesiona do Grubna.

– 1975r.- oddano do użytku 12-rodzinny dom nauczyciela.

– 1975r. 25 i 26 października – odbył się I Zjazd Absolwentów. Głównymi organizatorami  Zjazdu byli:
pani profesor Danuta Czajka-Kędzierska oraz absolwent drugiego rocznika Technikum –
pan Stanisław Specjalski.
W przygotowanie zjazdu  zaangażowani byli wszyscy nauczyciele i uczniowie.

– 1976r. Zarządzeniem Wojewody Toruńskiego z dnia 17.VIII. 1976r. Powołano
Zespół Szkół Rolniczych w Grubnie.
Obok 5-letniego Technikum Rolniczego będą funkcjonować następujące typy szkół:
* 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zasadniczej;
* Zasadnicza Szkoła Rolnicza;
* Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa;
* Istniejące dotychczas Zaoczne Technikum Rolnicze;
* Zaoczne Studium Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstw Rolno-Usługowych;
* Technikum Telewizyjne.

– 1977r.   utworzono 5-letnie Technikum Hodowlane.

– 1980r.   otwarto 2-letnie Policealne Studium Zawodowe do którego są przyjmowani Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego.

Opracowano na podstawie książki Zespół Szkół Rolniczych w Grubnie 1955-1995
autorstwa pana Jana Głuszeni, materiałów dostępnych na stronie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZS CKP w Grubnie http://grubno1.republika.pl/.

Zapisz

Zapisz