zapytanie ofertowe na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,
zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do
30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Nazwa zadania: wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na
sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych
na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych
będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w
Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

Dokumenty w załączeniu przedstawiają zapytanie ofertowe, formularz
oferty oraz projekt umowy.

ZAPYTANIE OFERTOIWE / FORMULARZ OFERTY / PROJEKT UMOWY

Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2020r. godz.9.00 w siedzibie
Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im.
Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, pokój nr 2
(sekretariat). Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą e-mailową
na adres marcin.sowinski@grubno.pl