zapytania ofertowe – mat. biurowe, mat. eksploat. do drukarek, śr. czystości 2021


 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

1. Nazwa zadaniazakup artykułów biurowych

Formularz ofertowy – materiały biurowe

wzór umowy – materiały biurowe

zapytanie ofertowe – materiały biurowe

 

2. Nazwa zadaniazakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Formularz ofertowy – materiały eksploatacyjne do drukarek

wzór umowy – materiały eksploatacyjne do drukarek

zapytanie ofertowe – materiały eksploatacyjne do drukarek

WYJAŚNIENIE do zapytania 1

W związku z zapytaniem skierowanym przez firmę PRYZMAT dotyczącym poz. 8 (Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub c224e). Pytanie dotyczyło jakiego koloru dotyczy zapytanie?

Odp: Zamawiający informuje, że cena powinna dotyczyć koloru CZARNEGO.

WYJAŚNIENIE do zapytania 2

W związku z zapytaniem firmy „EUROOFFICE GLOBALEX” dotyczące dopuszczenie materiałów równoważnych na równych prawach z oryginalnymi.

Odp: Zamawiający dopuszcza materiały równoważne na równych prawach z materiałami oryginalnymi. Jednakże zaznaczamy, że materiały oferowane jako równoważne muszą być poparte „Deklaracją Zgodności Producenta”, muszą być kompatybilne pod względem parametrów i funkcjonalności z materiałami oryginalnymi. Wykonawcy (oferenci) chcący zaoferować „materiały równoważne” muszą wraz z ofertą złożyć co najmniej cztery referencje wystawione przez instytucje z sektora publicznego (nie starsze niż 3 lata) oraz „Deklarację Zgodności Producenta”. W związku z powyższym został poprawiony FORMULARZ OFERTY (druk do pobrania poniżej). Oferty złożone na starym druku również będą honorowane. 

Formularz ofertowy – materiały eksploatacyjne do drukarek

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert, jednak dopuszcza przesłanie ich za pomocą e-maila na adres: marcin.sowinski@grubno.pl 

3. Nazwa zadaniazakup środków czystości

Formularz ofertowy – środki czystości

wzór umowy – środki czystości

zapytanie ofertowe – środki czystości

 

 

4. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2021 – 31.12.2021 

5. Kryteria oceny ofert:

          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 100 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  =  ( c_min : cb ) x 100

 

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

– termin płatności nie dłuższy niż 14 dni

7. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2020r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

8. Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu); Formularz należy pobrać ze strony powyżej

Uwaga. Dokument należy wypełnić na komputerze i wydrukować.

 • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
 • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:

„Oferta dla zadania pn. zakup artykułów spożywczych.

Nie otwierać do dnia 30.11.2020r. godz. 12.15″

9. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

 • Marcin Sowiński – kierownik gospodarczy – 56 686 21 78

10. Inne postanowienia:

 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Punkty 4-10 dotyczą wszystkich części.