zapytania ofertowe – kuchnia internat 2021


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

1. Nazwa zadaniazakup artykułów spożywczych 

Formularz ofertowy – art. spożywcze

wzór umowy – art. spożywcze

Zapytanie ofertowe – art. spożywcze

2. Nazwa zadaniazakup mięs i wędlin

formularz oferty – mięsa i wędliny

wzór umowy – mięsa i wędliny

Zapytanie ofertowe – mięsa i wędliny

3. Nazwa zadaniazakup mrożonek

formularz oferty – mrożonki

wzór umowy – mrożonki

zapytanie ofertowe – mrożonki

4. Nazwa zadaniazakup pieczywa 

formularz ofertowy – pieczywo

wzór umowy – pieczywo

zapytanie ofertowe – pieczywo

5. Nazwa zadaniazakup warzyw i owoców

formularz oferty – owoce i warzywa

wzór umowy – owoce i warzywa

zapytanie ofertowe – owoce i wrarzywa

6. Termin realizacji zamówienia : 01.2021 – 31.03.2021 

7. Kryteria oceny ofert:

          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 100 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  =  ( c_min : cb ) x 100

 

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 

 

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

8. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

– termin płatności nie dłuższy niż 14 dni

9. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2020r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

10. Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu); Formularz należy pobrać ze strony powyżej

Uwaga. Dokument należy wypełnić na komputerze i wydrukować.

 • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
 • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:

„Oferta dla zadania pn. zakup artykułów spożywczych.

Nie otwierać do dnia 26.11.2020r. godz. 12.15″

11. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

 • Dawid Brzozowski – intendent – 56 6862178

12. Inne postanowienia:

 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Punkty 6-12 dotyczą wszystkich części.