zapytanie ofertowe na zakup ekomiału


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup ekomiału
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1. ekomiał, kaloryczność min. 24000kJ/kg,granulacja 3-31,5 mm tona 90

Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia lub redukcji zamówienia o +/- 20% wartości

Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy na podst. art. 31a ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520, 1556, 2116)

 

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.10.2020 – 28.02.2021
 2. Kryteria oceny ofert:
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium  :

 

          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto za tonę 95 %
2. Termin płatności 5 %

 

 1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

 

 • Wartość procentowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  =                          

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 

 

 • Wartość procentowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa =

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

parametry:

kaloryczność min 24000 kJ/kg,

granulacja 3-31,5mm

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2020r. godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • wypełniony formularz ofertowy,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymagana jest umowa regulująca współpracę. UWAGA: dokument winien być wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Zaakceptowany projekt umowy,
 • Oświadczenie Wykonawcy, że wykonawca nie zalega w opłacie podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
 • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
 • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
 • Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ ZA ZGODNOŚĆ Z  ORGINAŁEM” i poświadczone przez oferenta.
 • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup zakup ekomiału. Nie otwierać do dnia 24.09.2020r. godz. 12.15”

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail marcin.sowa@o2.pl

 

 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Pliki do pobrania:

formularz oferty

Oświadczenie do postępowania

wzór umowy

załącznik-nr-1-do-umowy

załącznik-nr-2-do-umowy

zapytanie ofertowe