zapytanie ofertowe na zakup warzyw i owoców


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup warzyw i owoców
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.09.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 90                             

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:

 

 • w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.
 • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
 • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

 

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
l.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1 Marchew kg 150
2 Pietruszka korzeń kg 40
3 Seler korzeń kg 40
4 Por kg 120
5 Kapusta świeża główka kg 100
6 Kapusta kiszona kg 170
7 Papryka świeża czerwona kg 50
8 Kapusta pekińska szt 150
9 Sałata główka szt 85
10 Pomidor kg 60
11 Ogórek świeży kg 80
12 Ogórki kiszone kg 120
13 Jabłka kg 85
14 Banan kg 150
15 Fasola ziarno kg 6
16 Groch ziarno (kulka) kg 6
17 Cebula kg 120
18 Pieczarka kg 120
19 Natka pietruszki pęczek szt 130
20 Rzodkiewka pęczek szt 70
21 Koper pęczek szt 150
22 Buraczki kg 200
23 Szczypior pęczek szt 40
24 Brokuł kg 40
25 Kalafior kg 40
26 Czosnek- szt 180
27 Dynia kg 10
28 Rzodkiew biała kg 15
29 Kalarepa kg 10
30 Winogrono kg 60
31 Mandarynka kg 30
32 Śliwka węgierka kg 10
33 Gruszka kg 20
34 Kiwi kg 20
35 Pomarańcze kg 30
36 Arbuz kg 90
37 Ananas kg 10
38 Papryka kolor kg 25
39 Cukinia kg 12
40 Seler naciowa kg 12
41 Jaja szt 1000
42 Ziemniaki kg 1800

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2020r. godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup owoców i warzyw. Nie otwierać do dnia 28.08.2020r. godz. 13.15”
 2. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 • Dawid Brzozowski – intendent – 56 6862178
 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego: załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3