Zdalna szkoła – zakup laptopów i tabletów dla szkół


logo

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt grantowy wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

 Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Powiat Chełmiński podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz otrzymał środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł z tytułu przedmiotowej umowy.

W ramach projektu zakupione zostaną laptopy i tablety dla szkół z przeznaczeniem dla wsparcia zdalnej nauki uczniów, umożliwiające uczniom udział w zdalnych lekcjach oraz dla wsparcia nauczycieli w prowadzeniu zdalnych lekcji w ramach kształcenia zdalnego.

Okres realizacji projektu: 21.04.2020 r. – 21.10.2020 r.

Wartość projektu: 80.000,00 zł (100% dofinansowania z Unii Europejskiej)

Dofinansowanie projektu z UE: 80.000,00 zł

Szkoły objęte projektem:

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie
  • Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie”
    w Chełmnie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnej nauki.