Uwaga mechatronicy – konkurs!


1Regulamin Konkursu Wiedzy i Umiejętności Mechatronicznych
etap wewnątrzszkolny.

 • Postanowienia ogólne
 • Konkurs Wiedzy i Umiejętności Mechatronicznych, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.
 • Celem konkursu, który obejmuje zakres podstawy programowej  w zawodzie technik mechatronik, jest  popularyzowanie  wiedzy  mechatroniki wśród uczniów

Komisja Konkursowa

W skład Komisji wchodzą pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

 • Zadaniem Komisji jest organizacja, nadzór i przeprowadzenie konkursu,  a w szczególności:
 • ustalanie harmonogramu konkursu,
 • przygotowanie zadań konkursowych,
 • ocenianie ich rozwiązań,
 • ustalanie listy zwycięzców,
 • upowszechnianie informacji o konkursie wśród uczniów,
 • nadzór nad przebiegiem konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie. Uczestnictwo w konkursie ma charakter zespołowy. Mogą wziąć w nim udział wytypowane przez klasy dwuosobowe drużyny. W przypadku dużej liczby zgłoszonych drużyn, może nastąpić selekcja zgłaszanych uczestników.
 • Zasady Konkursu
 • Konkurs składa się z dwóch etapów. Odbędzie się 15 kwietnia 2020 roku.
 • Zgłoszenie do Konkursu następuje za pośrednictwem nauczycieli mechatroniki. Termin zgłaszania się do Konkursu upływa 8 kwietnia 2020 roku.
 • Etap I polega na rozwiązaniu zadań konkursowych. Zadania konkursowe będą miały formę testową (20 pytań jednokrotnego wyboru, członkowie drużyn rozwiązują test samodzielnie, pojedynczo, a wyniki sumują się dla drużyny).
 • Etap II polega na wykonaniu zadania projektowego sprawdzającego umiejętności praktyczne uczestników (budowa układu elektropneumatycznego przekaźnikowego według schematu).
 • Na podstawie wyników Komisja Konkursowa określa listę zwycięzców i ogłasza wyniki.
 • Zwycięzcy i nagrody
 • Zwycięzcy Konkursu uzyskują:
  • Za I miejsce: ocenę celującą cząstkową (waga 3) z wybranego przedmiotu zawodowego mechatronicznego oraz prawo do 1 dnia „niepytania” na przedmiotach zawodowych mechatronicznych,
  • Za II miejsce: ocenę bardzo dobrą cząstkową (waga 3) z wybranego przedmiotu zawodowego mechatronicznego oraz prawo do 1 „niepisania wybranej pracy pisemnej” na przedmiotach zawodowych mechatronicznych
  • Za III miejsce: prawo do 1 „niepytania z wybranego przedmiotu” na przedmiotach zawodowych mechatronicznych
  • Postanowienia końcowe:
  • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu, a także na publikację danych osobowych w tym fotografii wraz z wynikami poszczególnych etapów. Uczestnicy, którzy w chwili zgłoszenia do Konkursu nie ukończyli 18 roku życia, dołączają zgodę rodziców lub opiekunów.