zapytanie ofertowe za zakup mięs i wędlin


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup mięs i wędlin
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  =(C_min : Cb) x 90                           

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa =(tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób
  • w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.
  • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
  • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
l.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1 mięso: łopatka b/k gat. I kg 1200
2 mięso: karkówka b/k gat. I kg 600
3 mięso: schab b/k gat. I kg 800
4 mięso: żeberka wieprzowe extra mięsne kg 300
5 mięso: szynka surowa b/k (kulka) kg 500
6 wędliny: żywiecka kg 30
7 wędliny: śląska kg 300
8 wędliny: piwna kg 30
9 wędliny: szynka wędzona kg 100
10 wędliny: szynka gotowana kg 100
11 wędliny: tatrzańska kg 25
12 wędliny: dębicka kg 30
13 wędliny: krakowska parzona kg 30
14 wędliny: szynka konserwowa kg 35
15 wędliny: ogonówka parzona kg 30
16 wędliny: polędwica sopocka kg 150
17 wędliny: podwawelska kg 200
18 wędliny: parówka cieńka w folii kg 300
19 wędliny: kiełbasa zwyczajna kg 200
20 drób: noga z kurczaka kg 1000
21 drób: filet z kurczaka b/k gat. I kg 600
22 drób: kurczak cały kg 150
23 drób: żołądki drobiowe kg 150
24 Wątroba drobiowa kg 100
25 Kiełbasa biała kg 200
26 Polędwica łososiowa kg 200

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2019r. godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup mięs i wędlin. Nie otwierać do dnia 12.12.2019r. godz. 12.30”
 2. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 • Dawid Brzozowski – intendent – 56 6862178
 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3