zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

l.p. Nazwa towaru Przybliżona ilość zakupów
1.         ON uszlachetniony 1 000 l
2.         ON 3 000 l
3.         Pb 95 50 l

 

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 2. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 85 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
3. Upust cenowy 10 pkt

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

 

Wartość punktowa  = (c_min : Cb) x 85                

   

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

 

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

 

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 

 • Wartość punktowa upustu cenowego wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (ub : u_ max) x 10

ub – oznacza wielkość upustu badanej oferty

u_max – oznacza najkorzystniejszy (największy) upust oferowany wśród złożonych ofert

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– stacja oddalona od siedziby zamawiającego nie dalej niż 5km

– towary wydawane na podstawie dokumentu WZ (jedna zbiorcza faktura na koniec miesiąca),

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019r. godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup paliw. Nie otwierać do dnia 06.12.2019r. godz. 13.15”
 2. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail marcin.sowa@o2.pl

 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3