zapytanie ofertowe na zakup środków czystości


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: zakup środków czystości
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1. Worki na śmieci 35l op. 100
2. Worki na śmieci 60l op. 120
3. Worki na śmieci 120l op. 120
4. Worki na śmieci 160l op. 30
5. Papier toaletowy szary, dł: 30m, gramatura 36g/m pakowany w worki po 64 szt. worek 50
6. Papier toaletowy biały trzywarstwowy, celulozowy, opak. 8rolek x162 listki op. 25
7. Ręcznik papierowy ZZ zielony karton 20 bind x 200 listków = 4000 listków karton 40
8. Ręcznik papierowy 2 rolki op. 50
9. Mydło w płynie antybakteryjne różne zapachy szt. 20
10. Mydło kostka 100g różne zapachy szt. 10
11. Pasta BHP 500g szt. 20
12. Zmywak kuchenny maxi Oskar 5+1 lub produkt równoważny szt. 150
13. Żelowy krążek do WC szt. 20
14. Żel WC Tytan 750ml zielony lub produkt równoważny szt. 150
15. Żel WC Tytan 750ml niebieski lub produkt równoważny szt. 150
16. Płyn WC Domestos 750 ml czarny lub produkt równoważny szt. 100
17. Mleczko CIF 750ml lub produkt równoważny szt. 50
18. Tytan spray do przypaleń  500ml lub produkt równoważny szt. 20
19. Płyn Cilit Kamień i rdza 450 ml lub produkt równoważny szt. 10
20. Płyn do naczyń LUDWIK 5l lub produkt równoważny szt. 40
21. Płyn do szyb Clin z alhoholem w sprayu 500ml lub produkt równoważny szt. 30
22. Płyn do szyb WINDOW Alkohol + ocet 5l lub produkt równoważny szt. 10
23. Proszek do prania 7kg kolor szt. 10
24. Płyn do płukania 1l szt. 10
25. Ścierka do mycia podłóg biała  60x80cm szt. 80
26. Ścierka do naczyń z mikrofibry (pakowane po 3 szt.) op. 100
27. Mop sznurkowy bawełniany XXL szt. 200
28. Proszek AJAX 0,5kg wybielający lub produkt równoważny szt. 30
29. Tytan 5l koncentrat uniwersalny lub produkt równoważny szt. 10
30. Płyn do mycia podłóg 5l Floor lub produkt równoważny szt. 100
31. Druciaki spiralny szt. 100
32. Papier do pieczenia brązowy 24m szt. 20
33. Folia aluminiowa 20m szt. 20
34. Folia do żywności 20 m szt. 20
35. Rękaw do pieczenia szt. 20
36. Odkamieniacz do czajników  150 g szt. 20
37. Kret w granulkach 500g lub produkt równoważny szt. 10
38. Vanish – dywan 3w1 500ml lub produkt równoważny szt. 10
39. Mydło z dozownikiem 450ml-500ml szt 20
 1. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020

 1. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  = (c_min : Cb ) x 90                         

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:
  •  w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.
  • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
  • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– towary wydawane na podstawie dokumentu WZ (jedna zbiorcza faktura na koniec miesiąca),

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019r. godz.12.45 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup środków czystości. Nie otwierać do dnia 06.12.2019r. godz. 13.00”
 1. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail marcin.sowa@o2.pl

 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3