zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: zakup artykułów biurowych
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

l.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1. Papier ksero A4 80 g/m2 ryza 350
2. Papier ksero A3 80 g/m2 ryza 2
3. Papier A4 różne kolory 80g/m ryza 500 ark. ryza 10
4. Papier A4 różne kolory 160g/m ryza 250 ark. ryza 10
5. Marker suchościeralny MWL5M Pentel lub produkt równoważny
czarny szt. 200
niebieski szt. 100
czerwony szt. 100
zielony szt. 100
6. Segregator Esselte A4/50mm PP lub produkt równoważny szt. 100
7. Koszulki na dokumenty Esselte krystaliczna (ilość w op. 100szt.) lub produkt równoważny op. 30
8. Skoroszyt twardy zawieszany A4 szt. 100
9. Klej w sztyfcie 20 g op. 10
10. Zakładki indeksujące Herlitz 12,5×43 mm lub produkt równoważny op. 10
11. Skoroszyt twardy zawieszany biurfol A4 op. 10
12. Teczka z gumką szt. 100
13. Papier pakowy 50g/m2, wym. 100×130 szt. 20
14. Etykiety samoprzylepne A4 (ilość w op. min. 100 szt.) op. 5
15. Bloczki samoprzylepne Esselte 76×76, gr. 70gsm szt. 30
16. Kopery C6  biała samoklejące op 100 op. 10
17. Koperty C5 biała samoklejące z  paskiem op 50 szt. op. 20
18. Koperty C4 HK biała samoklejące szt. 200
19. Długopis żelowy uni-ball Signo (UMN-207) czarny lub produkt równoważny szt. 20
20. Wkład do Długopisu z poz. 20 szt. 50
21. Długopis żelowy uni-ball Signo (UMN-207) czerwony lub produkt równoważny szt. 20
22. Wkład do Długopisu z poz. 22 szt. 50
23. Korektor w piórze szt. 20
24. Zakreślacz różne kolory szt. 50
25. Zszywki 24/6 – opakowanie 1000szt op. 20
26. Pinezki srebrne, op. 50 szt op. 10
27. Spinacze biurowe 25mm, op. 100szt op. 10
28. Spinacze biurowe krzyżowy op. 20
29. Taśma pakowa szara 48×50 szt. 20
30. Druki: KP wielokopia szt. 10
31. Kreda szkolna biała B4 op. 50
32. Blok biurowy A4 w kratkę 100k szt. 50
33. Blok biurowy A5 w kratkę 100k szt. 50
34. Zeszyt A4 sztywna oprawa szt. 10
35. Zeszyt A5 sztywna oprawa szt. 10
36. Blok do flipchartu 2×3 Euro (66x99cm) 20k gładki B04 lub produkt równoważny szt. 5

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 2. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

 Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  =  (C_min : Cb) x 90                       

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:

 w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.

 • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
 • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

– towary wydawane na podstawie dokumentu WZ (jedna zbiorcza faktura na koniec miesiąca),

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019r. godz.12.30 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup artykułów biurowych. Nie otwierać do dnia 06.12.2019r. godz. 12.45”
 2. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail marcin.sowa@o2.pl

 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3