zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek


Uwaga

Został poprawiony „formularz oferty”, w którym w kryterium nr 3 zmieniono zapis z „termin dostawy miału” na „termin dostawy”.

Pomyłka pisarska.

Oferty złożone na starej wersji formularza nie będą odrzucane. 

załącznik nr 2 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość uwagi
1. Toner do HP LaserJet P1102w szt. 4 oryginał
2. Toner do HP LaserJet P1006 szt. 8 oryginał
3. Toner do HP LaserJet P1566 szt. 8 oryginał
4. Toner do HP LaserJet P1018 szt. 3 oryginał
5. Toner do HP LaserJet P3052 szt. 1 oryginał
6. Tusz do drukarki OfficeJet 4500w – czarny szt. 2 zamiennik
7. Tusz do drukarki OfficeJet 4500w – kolor szt. 2 zamiennik
8. Toner do drukarki Brother DCP-7055 szt. 6 oryginał
9. Toner do drukarki Brother MFC-7860dw szt. 2 zamiennik
10. Folia do faksu Brother T-104 op 2 szt. szt. 1 oryginał
11. Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 284e szt. 10 oryginał
12. Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 282 szt. 10 oryginał
13. Toner do drukarki Brother DCP-9015cdw – kolor Cyan szt. 5 oryginał
14. Toner do drukarki Brother DCP-9015cdw – kolor Magenta szt. 5 oryginał
15. Toner do drukarki Brother DCP-9015cdw – kolor Yellow szt. 5 oryginał
16. Toner do drukarki Brother DCP-9015cdw – kolor Black szt. 5 oryginał

Uwaga!

Wszystkie materiały eksploatacyjne oznaczone jako „oryginał” muszą być opatrzone znakiem firmowym producenta urządzenia.

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020– 31.12.2020
 2. Kryteria oceny ofert:

 

          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  =     ( c_min : Cb) x 90                     

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:

 w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.

 • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
 • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– towary wydawane na podstawie dokumentu WZ (jedna zbiorcza faktura na koniec miesiąca),

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019r. godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Nie otwierać do dnia 06.12.2019r. godz. 12.30”
 1. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail marcin.sowa@o2.pl

 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

Załączniki:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3